Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Нојабр 2021

Имам Әлинин (ә) гәбринин тапылмасы

Мөминләрин әмири Имам Әлинин (ә) шәһадәтиндән сонра, өвладлары ҝеҹәјлә о һәзрәтин ҹәназәсини һүндүр тәпәдә мәхфи шәкилдә торпаға тапшырдылар. Илләр кечди. Имамлар вә онларын јахынларындан башгасы о һәзрәтин гәбринин јерини билмирдиләр. О гәдәр ки, Һарун әр-Рәшидин хилафәти вахты бир һадисә о һәзрәтин гәбринин ашкара чыхмасына сәбәб олду. О һадисә белә олду:

Абдуллаһ бин Һазим дејиб:
Бир ҝүн Һарунла бирҝә ов етмәк мәгсәдилә Куфәдән чыхдыг. Ғәрјин (Нәҹәф) мәнтәгәсинә чатдыг. Орада ҹејранлар ҝөрдүк. Ов итләри вә шаһинләри онлара гысгыртдыг. Ҹејранлар гачмаға башлајыб өзләрини орадакы тәпәјә јетирдиләр вә тәпәнин үзәриндә дајандылар.
Ов итләри вә шаһинләр тәпәјә чыхмадылар вә ҝери гајытдылар. Ҹејранлар тәпәдән ашағы дүшдүкдә, шаһинләр вә ов итләри онлары тәгиб етдиләр. Ҹејранлар јенидән тәпәјә сығындылар. Шаһинләр вә итләр јенидән гајытдылар. Бу һадисә үч дәфә тәкрарланды.

Һарун бу маҹәрадан тәәҹҹүбләнди ки, бу нә мәсәләдир? Нијә ҹејранлар о тәпәјә сығындыгда, шаһинләр вә итләрин ора ҝетмәјә ҹүрәти чатмады?
Һарун деди: Ҝедин Куфәјә вә һамыдан јашлы олан бир шәхси тапыб мәним һүзурума ҝәтирин.
Бәни-Әсәд тајфасындан аһыл бир кишини тапыб Һарун әр-Рәшидин јанына ҝәтирдиләр.
Һарун деди: - Шејх! Бу тәпәнин нә сирри вар? Бизә бу тәпә һаггында мәлумат вер!
Гоҹа ҹаваб верди: Атам өз ата-бабасынын белә дедијини нәгл едиб; бу тәпә Әли ибн Әбуталибин (ә) мүбарәк гәбридир. Аллаһ ораны әмин-аманлыг һәрәми етмишдир. Ким ора сығынса, амандадыр. Она ҝөрә дә, ҹејранлар о һәзрәтин пәнаһында тәһлүкәдән аманда галдылар.
Һарун әр-Рәшид атындан дүшдү. Су истәди. Дәстәмаз алды. О тәпәнин јанында намаз гылды, дуа етди, ағлады, үзүнү јерә гојду вә торпаға сүртдү. Сонра ҝөстәриш верди вә о һәзрәтин гәбри үстүндә бир зијарәтҝаһ тикдирди.

Беләҹә, Һәзрәт Әлинин (ә) мүбарәк гәбри тәгрибән јүз нечә ил сонра ашкара чыхды.

Мәнбә: “Иршад” (Шејх Муфид), ҹ. 1, баб 1, фәсил 6, һәдис 4.
2035 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP