Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2021

Тибб Елминдә Ингилаб: Рус һәким хәрчәнҝи мәһв етди

Профессор Михаил Еникеевин фантастик арашдырмаларыны тәгдим едиб.

Билдирилир ки, Доктор Михаил Еникеев уроложи клиниканын уролоҝија шөбәсинин мүдиридүр.
О, дејир:
"Биз хәстәјә әзаб вермирик. Лазымсыз әмәлијјатлар етмирик. Јерли анестезија алтында, бәдхассәли шиши мәһв едирик.
Хәрчәнҝ, дәһшәтли хәстәликдир. Ән ағыр әмәлијјатлар, бәзән инсаны ајаға галдыра билир. Бурада исә...
Белин ашағы һиссәсинә ијнә вуруруг, шиш олан наһијјәни 40 дәрәҹәдә сојудуруг, бу үсулла хәрчәнҝ һүҹејрәләри дондурулур. Сонра исә һелиумла, бу донмуш шиш тәбии бәдән һәрарәтнә чатана гәдәр гыздырылыр. Белә температурун дәјишиминә мәруз галан хәрчәнҝ һүҹејрәләри мәһв олурлар.

Үмумијјәтлә, хәстә әмәлијјатдан бир нечә саат сонра евә ҝедә биләр.

Әлбәттә ки, биз илк дәфә белә бир әмәлијјат јеринә јетирәндә, хәстәни бир нечә ҝүн стасионарда сахладыг, арашдырмалар. инҹәләмәләр апарылды.

Белә әмәлијјатлары мүасир техника вә тибб елминин сон наилијјәтләри сајәсиндә мүмкүн олмушдур. Ајдындыр ки, белә ҹәрраһи мүдахиләләр һамыја ујғун ҝәлмијә биләр. Мәсәлән, кимәсә үмуми наркоз алтында әмәлијјат апармаг тәһлүкәлидир."

Бу алтернатив мүалиҹә үсулу бир чох хәрчәнҝ хәстәләри үчүн үмид ишығыдыр.
1075 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP