Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2021

Түркијә режиминдән ган дондуран әмәл: 228 ушағы өлдүрүбләр

Измир Вәкилләр Коллеҝијасынын Ушаг Һаглары Мәркәзи вә Амидада Инсан Һаглары Ҹәмијјәти (ИҺД) Үмумдүнја Ушаг Һүгуглары Ҝүнү мүнасибәтилә бәјанат јајараг Түркијә полисинин 228 ушағы гәтлә јетирдијини билдириб.

“АНФ” хәбәр аҝентлијиндә јајылмыш бәјаната ҝөрә, 2011-2021-ҹи илләр арасында ушаг һүгуглары илә бағлы мәлуматлар ҝөстәрир ки, бу илләр әрзиндә 78%-и оғлан, 22%-и гыз олмагла ән азы 228 ушаг өлдүрүлүб. Бу арада онларын 30-у 5 јаша гәдәр, диҝәрләри исә 6-15 јаш арасы ушаг олуб.

Бу мәлумата ҝөрә, һәлак олан 228 ушаг вә јенијетмәдән 64-ү Түркијә полиси тәрәфиндән ҝүлләләниб, 62-си исә бомба партламасы нәтиҹәсиндә һәлак олуб.

Измир Вәкилләр Коллеҝијасынын Ушаг Һүгуглары Мәркәзи дә бәјанатында билдириб: “Индијә гәдәр ушаглара гаршы зоракылыг, ҹинси вә емосионал истисмар, физики вә игтисади зоракылыға гаршы мүбаризә апармышыг, бундан сонра да сөзүҝедән һәрәкәтлә бағлы вә ушаг һүгугларынын һәјата кечирилмәси истигамәтиндә мүбаризәмизи давам етдирәҹәјик вә ҝүнаһкарларын мәһкәмә гаршысына чыхарылмасыны изләјәҹәјик.
İндијәдәк Түркијә режими полисинин өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә, хүсусән дә күрд бөлҝәләриндә ушаглары автомобил алтында әзмәклә бағлы чохсајлы хәбәрләр јајылыб.
1041 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP