Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Декабр 2021

Һејва тумунун сајсыз-һесабсыз фајдалары

Һејванын мејвәси, габығы, туму, һәтта јарпағы вә чичәји ајры-ајрылыгда мин бир дәрдә шәфадыр.

Ҝөј, гуру өскүрәк, мәдә-бағырсаг илтиһабы, үрәк-дамар фәалијјәтинин артырылмасында, бөјрәк вә сидик-ҹинсијјәт органлары илтиһабынын мүалиҹәсиндә һејванын бөјүк әһәмијјәти вар. Һејва тохумунун дәмләмәси мәдә-бағырсагда олан сәпҝиләрин, тәнәффүс органларынын, бөјрәк ағрыларынын мүалиҹәсинә чох фајдалыдыр. Ушагларын сүмүкләринин мөһкәмләнмәсинә көмәк едир. Һәр јашда олан инсанларын синир системини ҝүҹләндирир, мәдә-бағырсағы зәрәрли микроблардан тәмизләјир. Дәријә вә дырнаглара парлаглыг газандырыр.

Гәдим дөврләрдә ромалылар әтирләри дә һејва туму илә зәнҝинләшдирәрдиләр. Инди исә ән баһалы кремләрин хам маддәсини һејва туму вә диҝәр ингредијентләр тәшкил едир. Она ҝөрә дә һејва туму ҝөзәллик секторунда даһа чох ҝәнҹлик иксири кими таныныр.

Һејва тумундан дәријә тәбии ботокс еффекти верән маска һазырламаг үчүн 7-8 әдәд туму чыхарыб 1 стәкан илыг суда, ағзы ачыг шәкилдә 1 ҝүн сахлајын. Алынан желени 20 дәгигә дәриниздә сахлајын. Үзүнүзү илыг сујла јујун. Бу маска дәрини јумшалдыр вә онун еластиклијини бәрпа едир, гырышлары азалдыр. Јахшы нәтиҹә үчүн масканын 20 ҝүн мүддәтиндә мүнтәзәм истифадәси шәртдир.
1646 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP