Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Декабр 2021

Түркијә һәбсханаларында аҹынаҹаглы вәзијјәт һөкм сүрүр, јүзләрлә мәһбус интиһар едиб

Түркијә медиасы милләт вәкилләриндән биринин һесабатына истинад едәрәк, Түркијә һәбсханаларында вәзијјәтин чох аҹынаҹаглы олдуғуну вә сон илләрдә јүзләрлә мәһбусун интиһар етдијини билдириб.
Ҹүмһуријјәт Халг Партијасынын сәдр мүавини Ҝлиз Бичеркараҹанын һесабатына ҝөрә, сон 25 илдә Түркијә һәбсханаларында 641 мәһбус интиһар едиб.
“Туркисһ Минт” сајтынын мәлуматына ҝөрә, Ҹүмһуријјәт Халг Партијасындан олан милләт вәкили гејд едиб ки, Әдлијјә Назирлији вә Авропа Шурасынын мәлуматына ҝөрә, еһтијаҹы олан мәһбуслара психоложи јардым ҝөстәрилмир, һәбсхана ишчиләринин интиһара сәбәб ола биләҹәк һаллары мүәјјән етмәјә көмәк едән психи позғунлугларла мүбаризә үзрә илкин тәлимләри јохдур.
Һесабатда сәһијјә хидмәтләринә чыхышын нараһатлыг доғурдуғу, вәзијјәтин ҝүнбәҝүн писләшдији иддиа едилир. Ҹәзачәкмә мүәссисәләриндә сыхлыг шәхси ҝиҝијена гајдаларына риајәт едилмәмәсинә дә сәбәб олан әсас проблемләрдән биридир.
Һесабата ҝөрә, Түркијә 2020-ҹи илдә һәр 100 мин нәфәрә 357 мәһбус олмагла Авропа Шурасына үзв 47 өлкә арасында ән јүксәк һәбс ҝөстәриҹисинә саһиб олуб. Һәмчинин Түркијә һәбсханаларында 1605 хәстә мәһбус вар вә онлардан 604-нүн вәзијјәти ағырдыр.
Һесабатда, 2014-ҹү илдән бәри Түркијә һәбсханаларында 125 нәфәрин өлдүјү дә билдирилир.
Түркијәдә 2016-ҹы илин ијулда баш верән чеврилишә ҹәһддән сонра күтләви һәбсләр вә сахланылмалар апарылыб. Һаким Әдаләт вә Инкишаф Партијасы Ҝүлән тәшкилатыны уғурсуз чеврилиш ҹәһдиндә иттиһам едир. Һалбуки, бу иддиа Ҝүлән тәшкилаты тәрәфиндән гәтијјәтлә рәдд едилиб.
Тәнгидчиләр чеврилишдән сонра мүхалифәтә гаршы күтләви репрессијаја башлајан Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоғаны бу һадисәдән мүхалифләри сыхышдырмаг үчүн бәһанә кими истифадә етмәкдә иттиһам едирләр.
Түркијәнин сосиал вә игтисади вәзијјәти дә јахшы дејилдир, белә ки, бу јахынларда интернет сајтларындан бири јохсуллуғун артдығыны гејд едиб.
“Дувар” сајты јазыр: “Јохсуллугдан әзијјәт чәкән Түркијә вәтәндашлары һејрәтамиз инфлјасија дөврүндә ҝүзәраныны кечирмәк үчүн мүбаризә апарыр вә бәзи инсанлар јемәк үчүн сатыҹыларын атдығы тәрәвәз вә мејвәләри маркетләрдә топлајырлар.”
Сајт бир түркијә вәтәндашын атылан помидорлары топламаг үчүн мағазадан иҹазә истәмәсинә истинад едиб. Түркијәли вәтәндаш сајта ачыгламасында дејиб: “Һеч кимин пулу јохдур. Аллаһ даһа пис вәзијјәтдә јашајанлара јардымчы олсун. Мәним 100 лирәм вар иди. Анҹаг онунла лазым оланлары ала билмәдим. Әҝәр мејвә алсам, ҝөјәрти ала билмәјәҹәм, әҝәр ҝөјәрти алсам мејвә ала билмәјәҹәм. Мејвә ала билмирәм. Мән 3-4 ушагла нә едим?”
Сајт сатыҹыларын атдығы мәһсуллар арасында јемәли мејвә вә тәрәвәз тапмаға чалышан башга бир вәтәндашла сөһбәт едиб.
Түркијәли ханым бунунла бағлы дејиб: “Пулум јохдур, мејвә-тәрәвәз ала билмирәм. Мән онлары јердән јығырам. Башга нә етмәлијәм?”
1490 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP