Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Јанвар 2022

Зејнәб Сүлејмани: Чох кечмәјәҹәк ки, шәһид командирләримизин гисасыны алаҹағыг

Шәһид Гасим Сүлејманинин гызы Зејнәб Сүлејмани дүнән ахшам Бағдад Һава Лиманы јахынлығында баш тутан милјонларла инсанын иштирак етдији јүрүшдә атасынын ганынын гисасынын алынмасынын ҝеҹикмәјәҹәјини вурғулајыб.
Зејнәб Сүлејмани дејиб: “Чох кечмәјәҹәк ки, шәһид командирләримизин ганынын гисасыны алаҹағыг вә шәһид командирләрлә бағладығымыз әһдә садиг галаҹағыг.”

О даһа сонра дејиб: “Аллаһа анд олсун, Аллаһа анд олсун, Аллаһа анд олсун, биз бу ганы унутмајаҹағыг. Биз Бағдад һава лиманыны унутмајаҹағыг.”
О, Америка илә јанашы Сәудијјә Әрәбистаныны да тәһдид едәрәк дејиб: “Аллаһа анд олсун ки, биз бундан сонра сакит галмајаҹағыг.”

Зејнәб чыхышынын давамында дејиб: “Ирагын Американын ҹајнағындан азад едилмәси илә кәдәр ҝөз јашларымыз севинҹә чевирәҹәк.”

Зејнәб Сүлејмани бу ҝүн (3 јанвар) дә Теһранда шәһид Гасим Сүлејманинин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән топлантыдакы чыхышында дејиб: “Һаҹы Гасими шәһид едәрсә, Һаҹы Гасимин јолу вә сөзүнүн сусаҹағыны дүшүнән дүшмән бу ҝүн сизин һәр биринизи, Иран халгыны ҝөрмәклә нә гәдәр бөјүк сәһв етдијини анлајыр.”

Зејнәб атасынын дүнјадан јалныз халга бағлы олдуғуну билдирәрәк дејиб ки, Һаҹы Гасим өзүнү, аиләсини вә һәр бир варлығыны халга фәда етди. Һеч ким јалан вә мәкирлә Һаҹы Гасимә олан севҝини халгын гәлбиндә сојуда билмәз. Халг өз әсҝәрини таныјыр, чүнки Һаҹы Гасим сөз демирди, әмәл едирди.
1373 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP