Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Јанвар 2022

Фатимеји Зәһра (с) Кимди ва нијә мүсәлманлар үчүн өрнәк олмалыдыр?

6 јанвар 2022-ҹи ил Һәзрәти Пејғәмбәрин (с) гызы Фатимеји Зәһранын(с) шәһадәтинин илдөнүмүнә тәсадүф едир. Һәр ил бу ҝүндә мүсәлманлар өз кәдәрләрини мүхтәлиф ҹүр ҝөстәрирләр. Бунун сәбәби Исламын бу әзиз ханымынын шәхсијјәтиндәдир. Ислам дүнјасында чохлу шәхсијјәтләр дүнјасыны дәјишиб,амма Фатимеји Зәһра (с) бәнзәрсиздир.

Психологлар дејирләр ки, һәр бир инсанын шәхсијјәти үч шејлә мүәјјән едилир:

1- Варислик: Бир инсанын ата вә бабасы ким олуб
2- Тәрбијә: Ким бу шәхсә тәрбијә вермишдир
3- Мүһит: Инсан һансы мүһитдә бөјүмүшдүр

Бәзән ирс јахшы олар, амма тәрбијә Нуһ пејғәмбәрин оғлу вә ја аталары пејғәмбәр олан, лакин өвладлары јахшы инсанлар олмајан Јәгуб пејғәмбәрин өвладлары кими јахшы олмур вә ја әксинә бәзән ирс јахшы дејил, инсан тәрбијәси ону јухары апарыр мисал үчүн Јәзидин оғлу Мүавијә кими ки, О, чох јахшы мүәллимдән фајдаланмыш вә буна ҝөрә дә атасындан ијрәнмишди. Әҝәр бу үч амили Һәзрәт Зәһранын (с) шәхсијјәтиндә ахтармаг истәсәк, ашағыдакы нәтиҹәләрә ҝәләрик:
Фатимә “Гадынлардан ағыл, ҹәмал вә рәј ҹәһәтиндән үстүн” кими тәсвир едилән Хәдиҹә кими бир ананын һимајәсиндә бөјүмүш бир шәхс иди. Ҹаһилијјәт заманы белә вәсф едилән бир ана ону тәрбијәләндирмишди. Онун атасы да о кәс иди ки, Аллаһын “Аллаһ Рәсулуну сизә јахшылыг нүмунәси гојмушам” демишдир. Хәдиҹә (с) 5 ил Фатимәни тәрбијә етди вә ондан сонра Пејғәмбәри-әкрәм шәхсән онун гајғысына галды.Тарихдә дејилир ки, Фатимә гапыдан ичәри ҝирәндә Һәзрәт Пејғәмбәр (с) 4 иши ҝөрүб:

Она тәрәф гачарды
Она хош ҝәлмисән дејәрди
Фатимәни өз јериндә отуздурарды
Онун әлини өпәрди

Зәһранын бөјүдүјү мүһит Кәса һәдисинин дахил олдуғу мүһит иди, онун һаггында паклыг ајәси назил олду вә бу сәбәбдән дә онун шәхсијјәтини бу тәшкил едир.

Əсасән сифәт вә камиллик ики нөвдүр:
1-Бәзи камилликләр затидир вә ихтијари дејил, мәсәлән, ҝөзәллик, сејјед олмаг, һүндүр олмаг вә с. Дини рәвајәтләрдә дә билдирилир ки, инсанда үч шеј бирләшсә, камил инсан олар: а. ағыл (ағыл принсипи) б. ҝөзәллик ҹ. натиглик (мәсәлән, Һарун Мусадан даһа ҝөзәл данышырды). Бу камиллик вә фәзиләтләри моделләшдирмәк олмаз, чүнки бәзиләриндә бунлар вар, бәзиләриндә исә јохдур вә ола билмәз. Буна ҝөрә дә Пејғәмбәрин гызы олмаг вә ја 12 Имамын анасы олмаг вә ја ләдәни елм саһиби олмаг Фатимеји-Зәһранын зати камилликләриндән иди.
2-Бәзи камал вә сифәтләр истәјә бағлыдыр вә һәр кәс онлара малик ола биләр, мәсәлән, гејрәт, зөһд, рза, фәдакарлыг вә с. Бу камилликләрдә инсан сәј ҝөстәриб Пејғәмбәрин вә ја Пејғәмбәрин гызынын малик олдуғу камиллијә чата биләр вә буна ҝөрә дә Гуран бујурдуғу, Аллаһ Рәсулу сизин үчүн јахшылыг нүмунәсидир, Гуранән дедији ихтијары Пејғәмбәрин камилликләрдир. Бу мәсәләдә гадын вә киши арасында һеч бир фәрг јохдур вә һәр кәс о дәрәҹәләрә чата биләр.

Зәһраји Мәрзијәнин о гәдәр ихтијари камилликләри вар иди ки, сүнни алимләри ситат ҝәтирмишләр ки, әҝәр бүтүн јахшы камилликләрин һејкәлини чәкмәк истәсән олаҹаг Фатимә Зәһра. Она ҝөрә дә Зәһра там бир нүмунәдир. Буна ҝөрә дә ислам рәвајәтләриндә ону атасынын ајнасы дејирләр.
Һәдисдә дејилир ки, Аллаһ-тәала 10 гадына 10 шеј бәхш етмишдир. Адәмин һәјат јолдашы Һәвваја төвбәни, Ибраһимин һәјат јолдашы Сараја ҝөзәллији, өзүнү сахламағы Әјјубун һәјат јолдашына, Фировнун арвады Асијаја һөрмәти, һикмәти Јусифин ханымы Зүлејхаја,Сүлејманын арвады Билгејисә фөвгәладә ағылы, Мусанын анасына сәбри, Исанын анасына сечилмәји, разылығы Пејғәмбәрин (с) ханымы Хәдиҹәјә (с) вә елми Әлинин (ә) ханымы Фатимәјә (с) вермишдир. Фатимәнин елми, о һәзрәтин өмрүнүн гыса олмасына бахмајараг, о гәдәр јүксәк иди ки, бүтүн пак имамлар аналарынын елми сүфрәсиндә отуруб аналарынын китабындан данышырдылар.
Әһәмијјәтли олан одур ки, Һәзрәт Зәһранын һәјатына һаким олан үсул әдәб, фәдакарлыг вә с. кими принсипләр заман вә тарихлә һеч бир әлагәси олмајан һәр заман моделләшдирилә биләр вә һәјатымызын бүтүн аспектләриндә Фатимәни неҹә тәглид едә биләҹәјимиз ваҹибдир. Чүнки Гурани-Кәримдә Фатимә (с) вә Әһли-бејт (ә) һаггында 120-дән чох ајә јер алыб.

Һәзрәт Зәһранын вәсфиндә о гәдәр бөјүк сөзләр вә ҹүмләләр сөјләнмишдир ки, һеч ким бу фәзиләтләрә чата билмәз. Гуранда 4 кәлмә әзим сөзү илә ҝәлиб мисал үчүн Гуран әл әзим, әхлаг әзим, фәзл әзим, мүлк әл әзим. Бүтүн бу кәлмәләр Пејғәмбәр һаггында ҝәлмишдир. Белә бир пејғәмбәр Фатимәнин јанына ҝәләркән дејир: “Фәдаһә Әбуһә” атасы она гурбан олсун. Фатимәнин ады вә хатирәси Пејғәмбәри-әкрәмин дәрдләрини јүнҝүлләшдирмәк иди. Она ҝөрә дә дејирләр ки, Фатимеји-Зәһра Аллаһ, Аллаһын Пејғәмбәри вә бүтүн пак Имамлар тәрәфиндән мәдһ едилиб.
О, елә бир шәхсијјәтдир ки, сон 1400 илдә Ислам дүнјасынын бөјүк киши вә гадынларына һәмишә өрнәк олмуш вә шәһидләримиз Гијамәт ҝүнү һәмишә Фатимеји Зәһранын (с)шәфасыны диләмишләр.
Үмид олунур ки, Һәзрәт Зәһранын һәјаты вә камиллији бүтүн мүсәлманларын фәрди вә иҹтимаи һәјатында актуал олаҹагдыр.

Али Поурмаржан
1958 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP