Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2022

Иран Әфганыстанда сүлһ данышыгларына васитәчилик едир

Әфганыстанда һакимијјәти әлә кечирмиш Талибан һөкумәтинин Хариҹи Ишләр Назирлији Теһранда Әмирхан Мүттәги, Исмајыл Хан вә Әһмәд Мәсуд арасында ҝөрүш кечирилдијини билдириб.
9 јанварда Теһрана сәфәр етмиш Ә. Мүттәги Иран рәсмиләри илә ҝөрүш кечириб вә мүхтәлиф саһәләрдә әмәкдашлыға аид данышыглар апарыб. ХИН-нә рәһбәрлик едән Мүттәги Ирана сәфәри заманы Әфганыстан мүгавимәт һәрәкатынын рәһбәрләри Әһмәд Хан вә Исмајыл Ханла да ҝөрүшдүјүни ачыглајыб.
Талибанын мәтбуат катибинин мүавини Билал Кәрими бу барәдә дејиб: “Бу ҝөрүшдә онлара әминлик верилди ки, һеч бир нараһатлыг олмадан өз өлкәләринә гајыда биләрләр.”
Сөзүҝедән ҝөрүшлә бағлы Иран ХИН-нин мәтбуат катиби Сәид Хәтибзадә дә ачыглама верәрәк дејиб: “Иран Әфганыстанын мүхтәлиф групларына евсаһиблији едир. Бу сәфәрдә дә јенә онлар арасындакы мүзакирәләрә евсаһиблији етди. Рәһбәрләр арасында мүсбәт данышыглар баш тутду. Онун нәтиҹәсинин Әфганыстан халгы үчүн парлаг ҝәләҹәк олаҹағына үмид едирик.”
Хәтибзадә Талибан рәсмиләри илә Пәнҹшир әһалисинин талеји илә бағлы сөһбәт едилмәсинә дә тохунараг дејиб: “Иранын әфган халгынын вәзијјәтинә бахышы кифајәт гәдәр әһатәли, бөлҝә вә етник мәнсубијјәтдән узагдыр.”
1248 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP