Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Јанвар 2022

Кадыров ингуш халгыны тәһгир етди: Сизи киши сајмырам!

Чеченистан рәһбәри Рамзан Кадыров гоншу ингуш халгыны ачыг тәһдид едиб.

О, мүраҹиәтини бирбаша өзүнүн Инстаграм һесабында сәсләндириб. Кадыровун сөзләринә ҝөрә, ингуш халгынын она гаршы иттиһам ирәли сүрмәк үчүн үч ҝүн вахты вар.

“Ингуш халгындан бөјүк хаһиш! Әҝәр мән сизин дүшмәнинизәмсә, о заман ҝүнаһ вә ҹәзанын дәрәҹәсини мүәјјән един. Нә етмәк истәдијинизи дејин: дөјмәкми, говмагмы, өлдүрмәкми”, - дејә чечен лидери сөјләјиб.

Рамзан Кадыров ингуш халгынын она һәр һансы иттиһам ирәли сүрмәдији тәгдирдә, шәрәфини ләкәләјән һәр кәсдән һесаб сораҹағыны билдириб.

Чеченистан рәһбәри ингушлары үстәлик доғма торпагларынын галаныны да әлләриндән алаҹағы илә һәдәләјиб.

“Бурадан тәхрибатчылара сәсләнирәм. Мән сиздән торпаг гопардым, чүнки сизи адам вә киши сајмырам. Әҝәр сакитләшмәсәниз, сизин галан кәндләринизи дә әлиниздән алаҹағам” , - дејә о бәјан едиб.
1272 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP