Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Јанвар 2022

Әрәбистан Јәмәндә һәбсхананы бомбалады – 180 өлү вә јаралы

Бејнәлхалг иҹтимаијјәтин сүкуту илә Әрәбистанын вәһшилији давам едир.

Әрәбистанын башчылығы илә тәҹавүзкар әрәб коалисијасы ҹүмә ахшам Јәмәнә һава һүҹуму едиб вә бу вәһши һүҹум нәтиҹәсиндә 177 нәфәр өлүб вә јараланыб.

Сәдәдә јерләшән Әл-Ҹумһури хәстәханасынын баш һәкими Исмајыл Вәрфи “Әл-Мәјадин” телеканалына ачыгламасында 65 нәфәр өлү вә 112 јаралынын бу хәстәханаја ҝәтирилдијини билдириб. И. Вәрфи јаралыларын вәзијјәтинин ағыр олдуғуну, дәрман вә аваданлыг чатышмамазлығыны, бу сәбәбдән өлү сајынын арта биләҹәјини да вурғулајыб.

Баш һәкимин билдирдијинә ҝөрә, дағынтылар алтында чохлу инсанлар галыб вә дағынтылар алтындан онларын дәрһал чыхарылмасы үчүн кифајәт гәдәр аваданлыг јохдур.
Јәмән Милли Гуртулуш Һөкумәтинин сәһијјә назири Таһа Мүтәвәккил “Әл-Мәсирә” телеканалына ачыгламасында дејиб: “Әрәбистан коалисијасы ачыг шәкилдә динҹ инсанлары һәдәфә алыр вә биләрәкдән динҹ сакинләри гәтлиам етмәк ардынҹадыр.”
Сәһијјә назири БМТ-ни өз вәзифәсини јеринә јетирмәјә вә сивил инсанларын гәтлиам едилмәси гаршысында сүкут етмәмәјә чағырыб.

Вәһши Әрәбистан-БӘӘ коалисијасы чәршәнбә ахшамы Сәдә илә ејни заманда Һудејдә шәһәрини бомбалајыб. Шәһәрин телекоммуникасија бинасыны һәдәф алмыш бу һүҹумда 3 нәфәр өлүб, 17 нәфәр јараланыб.
Сәна һөкумәти Әрәбистан-БӘӘ коалисијасынын бу вәһшилијинә гәтијјәтли ҹаваб вериләҹәјини ачыглајыб.
Гејд едәк ки, Јәмәни ишғал етмәк истәјән Әрәбистан вә БӘӘ режимләри артыг 7-ҹи илдир ки, АБШ вә сионист режими башда олмагла гәрб өлкәләринин дәстәји илә бу өлкә халгына гаршы тәҹавүзүнү давам етдирир. Вәһши коалисија Јәмән халгынын мүгавимәтини гырмаг үчүн әсасән, иҹтимаи јерләри, гачгын дүшәрҝәләрини, сәрнишин автобус вә автомобилләрини, базарлары, тој вә јас мәрасимләрини, јашајыш биналарыны, инфраструктурлары һәдәфә алыр.
1321 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP