Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Јанвар 2022

Русијаја һүҹум оларса мүһарибәјә ҝирәҹәк - Лукашенко

Русијаја гаршы агрессија оларса, Беларус бу мүһарибәдә иштирак едәҹәк.

Бу сөзләри Беларус лидери Александр Лукашенко халга мүраҹиәтиндә дејиб.

“Әҝәр мүттәфигимиз Русијаја кәнар һүҹум оларса вә бу агрессија Русијанын әразисинә гаршы баш тутарса, Беларус бу мүһарибәдә иштирак едәҹәк. Бунун әсасы бизим мүттәфиг мүгавиләләримиздир”, - Лукашенко билдириб.

О, һәмчинин гејд едиб ки, Беларуса гаршы агрессија һалында јүз минләрлә рус һәрбчиси өлкәјә дахил олаҹаг.

Лукашенко Русија вә КТМТ илә әлагәләри ҝүҹләндирмәјин лазым олдуғуну да вурғулајыб:

“Газахыстан нүмунәси ҝөстәрди ки, КТМТ Аврасија мәканында тәһлүкәсизлији оператив шәкилдә тәмин етмәјә гадирдир. Коллектив тәһлүкәсизлик гүввәләри стабиллијин јаранмасында ачар ролуну ојнады. Иттифаг Дөвләтинин јени һәрби доктринасы реҝионумузда сүлһ тәминатыны ҝүҹләндирәҹәк. Ҹәми 2500 јахшы һазырланмыш әсҝәр Газахыстанда проблеми һәлл етди”.
1216 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP