Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Апрел 2022

АБШ мәтбуаты: Иран ордусу јени "интиһар" дронларыны нүмајиш етдириб

Америка гәзети Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин Орду Ҝүнү мүнасибәтилә кечирилән парады вә мүхтәлиф ПУА-лар да дахил олмагла силаһ вә дөјүш техникасынын нүмајишиндән јазыб.

"Wасһинҝтон Тимес" чәршәнбә ахшамы нәшр етдији сајында јазыб: "Иран Силаһлы Гүввәләри базар ертәси Теһранда кечирилән бөјүк парад заманы бир сыра јени силаһлар, о ҹүмләдән јени нәсил "интиһарчы дронлар" нүмајиш етдириб."

Гәзет Вјанада Ирана гаршы санксијаларын ләғви илә бағлы данышыгларын ҝетдији бир вахта парад кечирилмәсинә, Иран президенти Ајәтуллаһ Сејид Ибраһим Рәисинин бу мәрасимдәки чыхышына вә сионист режими башчыларынын һәр ҹүр ахмаглығына даир хәбәрдарлыглара тохунараг јазыб: "Парадда диггәт чәкән мәгам үч јени "Әбабил-5" интиһарчы пилотсуз тәјјарәсинин нүмајиши иди. Бу дронлар тәкмилләшдирилмиш аеродинамик еффективлијә вә азалдылмыш радар кәсишмәсинә малик ракетләри дашыја биләр."

Гәзетин јаздығына ҝөрә, АБШ вә Тәл-Әвив рәсмиләри иддиа едирләр ки, Иранын пилотсуз тәјјарәләринин јарадылмасы илә бағлы даһа тәкмил вә мүрәккәб планлары вә Теһранын өз технолоҝијасыны бүтүн реҝионда АБШ дүшмәнләри илә бөлүшмәјә һазыр олмасы Јахын Шәргдә әсас ҝәрҝинлик мәнбәјидир.
Базар ертәси Орду Ҝүнү мүнасибәтилә кечирилән парадда Иран һәмчинин Русијанын "Тор М-1" һава системинин нүмунәси, Иран истеһсалы олан "Дезфул Һава Һүҹумундан Мүдафиә Системи"нин јени версијасыны тәгдим едиб.Парадда зиреһли транспортјорлар, кәшфијјат ПУА-лары вә кичик суалты гајыглар да нүмајиш етдирилиб.
Гејд едәк ки, Һәрби Һава Гүввәләринә мәхсус узагмәнзилли вә стратежи чохмәгсәдли "Каман 22" пилотсуз учуш апараты илк дәфә Орду Ҝүнү парадында иҹтимаијјәтә нүмајиш етдирилиб. "Каман 22" учуш мүддәти 24 саатдан чох олан мүхтәлиф јүкләри дашымаг габилијјәтинә малик илк һәрби дөјүш пилотсуз тәјјарәсидир. Бу ҝениш ҝөвдәли ПУА әмәлијјат характерли вә чохмәгсәдли "Шаһид 129" вә "Мүһаҹир 6"-дан учуш мәсафәси вә һүндүрлүк бахымындан даһа јүксәк сәвијјәдәдир. Лакин силаһ дашыма саһәсиндә "Шаһид 129"-дан даһа јүнҝүл силаһ дашыма габилијјәтинә маликдир. "Каман 22" Американын "МГ-9" дронуна чох бәнзәјир.
Бу јахынларда сионист аналитик интернет сајты јазыб ки, нәһәнҝ дөјүш пилотсуз тәјјарәләри арсеналынын инкишафы илә Иран Јахын Шәргдә ојуну дәјишдирмәк потенсиалына маликдир.

واشنگتن تایمز: ارتش ایران پهپادهای جدید «انتحاری» به نمایش گذاشت

Сионист ҜНС сајты јазыб ки, Иранын јени өлдүрүҹү силаһлары тәкҹә Вашингтонун реҝионда стратежи мүттәфиги олан Исраил үчүн тәһлүкә дејил, һәм дә АБШ-ын реҝионал мараглары үчүн ҹидди тәһлүкәдир.
1809 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP