Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Апрел 2022

Гәдр ҝеҹәси сәдәгә, тәсбиһ вә намазынын бәзи саваблары

Сејјид ибн Тавус "Игбал" китабында "Кәнзул-јәвагит" китабындан нәгл етдији рәвајәтдә дејилир ки, Рәсули-әкрәм (с) бујурду: "Һәзрәт Муса (ә) Аллаһ дәрҝаһына үз тутараг деди: Илаһи! Мән Сәнә јахын олмаг истәјирәм.

Аллаһ Тәала бујурду: Мәнә о кәсләр јахын ола биләр ки, Гәдр ҝеҹәси ојаг галараг ибадәт едибләр.

Һәзрәт Муса (ә) деди: Илаһи! Мән Сәнин рәһмәтини истәјирәм.

Аллаһ Тәала бујурду: Мәним рәһмәтим о кәс үчүндүр ки, Гәдр ҝеҹәси чарәсиз вә көмәксиз галмыш инсанлара көмәк етсин.

Деди: Илаһи! Мән сират көрпүсүндән кечмәк истәјирәм.

Бујурду: - Сиратдан кечмәк о кәс үчүндүр ки, Гәдр ҝеҹәси сәдәгә версин.

Деди: Илаһи! Ҹәннәт ағаҹларыны истәјирәм.

Бујурду: Ҹәннәт ағаҹлары о кәс үчүндүр ки, Гәдр ҝеҹәси тәсбиһ десин.

Деди: Илаһи! Сәнин разылығыны истәјирәм.

Бујурду: Мәним разылығым о кәс үчүндүр ки, Гәдр ҝеҹәси ики рәкәт намаз гылсын."


Гәдр ҝеҹәси намаз гылмағын фәзиләти

Һәмин китабда Рәсули-әкрәмдән (с) нәгл олунур ки, һәзрәт бујурду: "Гәдр ҝеҹәси ҝөјләрин гапысы ачылыр. Һәр бәндә бу ҝеҹә намаз гылса, Мүтәал Аллаһ етдији һәр сәҹдәјә ҝөрә, ҹәннәтдә онун үчүн бир ағаҹ әкәр. Елә бир ағаҹ ки, әҝәр миниклә јүз ил онун көлҝәси алтында һәрәкәт етсә, онун ахырына чата билмәз. Гылдығы һәр рәкәт намаза ҝөрә ҹәннәтдә дүрр, јагут, зүмрүд вә мирваридән она мәнзил бағышлајар. Охудуғу һәр ајәјә ҝөрә бир ҹәннәт таҹы, дедији һәр тәсбиһә ҝөрә бир ҹәннәт гушу, һәр дәфә отурмасына ҝөрә бир ҹәннәт дәрәҹәси, охудуғу һәр тәшәһһүдә ҝөрә бир ҹәннәт отағы, охудуғу һәр салама ҝөрә бир ҹәннәт либасы она верәр.

Сүбһ олдугда Аллаһ она ҝөзәл әхлаглы кәнизләр, итаәткар гуламлар, әтирли ҝүлләр, ахар чајлар, һәдсиз немәтләр, һәдијјәләр, хәләтләр, кәрамәтләр, нәфсин хошладығы вә ҝөзләр ону ҝөрдүкдә ләззәт алан шејләр бағлышлајар. Бу кәсләр ҹәннәтдә вә онун һәдсиз немәтләриндә әбәди галарлар."
1771 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP