Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Апрел 2022

Американын мәшһур һәрби ҝәмисиндә интиһарларын сајы артыр

АБШ донанмасынын “Ҹорҹ Вашингтон” (УСС Ҝеорҝе Wасһинҝтон) тәјјарәдашыјан ҝәмисинин екипажы сон 12 ајда бурада өләнләрин шокуну јашајыр.

Бир һәфтә әрзиндә 3 дәнизчинин интиһары илә сарсылан ҝәмидә бундан әввәл дә 4 нәфәрин һәјатыны итирдији ачыгланыб.

Ачыгламада сон 12 ајда ҝәмидә 7 екипаж үзвүнүн өлдүјү билдирилиб.

Һәрби Дәниз Гүввәләри өлүмләрин интиһарларла әлагәли олуб олмадығыны арашдырмаға башлајыб. Арашдырма илә Дәниз Ҹинајәтләринин Истинтагы Департаменти мәшғулдур.

АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләри Команданлығынын сөзчүсү, капитан Сара Селф-Кајлер дејиб ки, бу ај ҝәмидә гејдә алынан сон дөрд өлүм һадисәсинин үчү интиһар нәтиҹәсиндә баш вериб. Ачыгламада апрелин 9-у вә 10-да баш верән интиһарларын базадан кәнарда, апрелин 15-дә исә ҝәмидә баш вердији билдирилиб.

Истинтагчылар өтән илин декабрында вәфат едән дәнизчинин дә интиһар нәтиҹәсиндә өлдүјүнү ачыглајыблар. Истинтаг һәмчинин үч дәнизчинин интиһары илә әввәлки өлүмләр арасында әлагәнин олуб-олмамасына да бахаҹаг.

Диҝәр тәрәфдән, психоложи арашдырмалар апармаг үчүн ҝәмијә хүсуси груп ҝөндәрилиб.

Сон бир илдә исә “Ҹорҹ Вашингтон”дакы олајлар да дахил олмагла, АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләриндә 18 интиһар һадисәси баш вериб. Һәрбчиләрин интиһар нисбәтләринин чох јүксәк олдуғуну билдирән АБШ мүдафиә назири Ллојд Остин өтән ај интиһарларын гаршысынын алынмасы вә оператив реаксија үчүн Мүстәгил Нәзарәт Комитәси јарадыб.

Сон 5 илдә ордуда өзүнәгәсд һалларынын артдығыны ачыглајан Пентагон 2020-ҹи илдә 580 һәрбчинин интиһар етдијини билдириб.

Дүнјанын ән бөјүк дөјүш ҝәмиләриндән бири олан “Ҹорҹ Вашингтон” 2017-ҹи илдән Вирҹинија штатында “Неwспорт Неwс” ҝәмигајырма заводунда дајаныр. Ҝәмигајырма заводунда нүвә јанаҹаг долдурма, техники хидмәт вә јениләмә ишләри апарылыр.
1710 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP