Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Мај 2022

Исраил гүввәләринин Ҹенин дүшәрҝәсинә сызмасынын гаршысы алыныб

"Фәләстин әл-Јәвм" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, Фәләстин Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын һәрби голларындан олан Ҹенин баталјону шәнбә ҝүнү бәјанат јајараг, сионист режиминә аид хүсуси тәјинатлыларын Ҹенин дүшәрҝәсинин гәрбиндәки әл-Ҹабријјат бөлҝәсинә сохулмаг истәдикләрини вә онларын һүҹумууну дәф етдијини хәбәр вериб.

Бәјанатда вурғуланыр ки, Уҹа Аллаһын лүтфү илә Ҹенин баталјонунун гүввәләри вә гәһрәман дөјүшчүләрин сәји нәтиҹәсиндә сионист режими ордусунун хүсуси тәјинатлы гүввәләринин Ҹенинин гәрбиндәки Әл-Ҹәбријјәт бөлҝәсинә сохулмасы мүәјјән едибилб вә онларын гаршысы алыныб.

Бу әмәлијјатда сионист әсҝәрләри сәрт мүгавимәтлә үзләшиб вә бөлҝәни тәрк етмәјә мәҹбур олуб. Ҹенин баталјону һәр һансы мүбаризәјә вә ишғалчыларын хәбис вә ҹинајәткар планларынын гаршысыны алмаға јүксәк һазырлыглы вәзијјәтдәдир.

Бәјанатын диҝәр һиссәсиндә дејилир: "Ишғалчылары дармадағын етмәк, торпағымыздан чыхармаг үчүн сәјләримизи әсирҝәмәјәҹәјик. Ишғалчылара бир даһа тәкид едирик ки, Ҹенин дүшәрҝәсиндән чыхмағыныз һеч вахт сизин истәјинизә ујғун олмајаҹаг вә ахмаглығынызын ағыр бәдәлини өдәјәҹәксиниз."
1680 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP