Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Мај 2022

Истанбулда јохсуллуг шәраитинә етираз едән онларла етиразчы сахланылыб - Фото

Истанбулда һөкумәтин јарамаз сијасәтләриндән тәнҝә ҝәлмиш әһали бир сыра бөлҝәләрдә етираз аксијасы кечирилиб.

Түркијә чевик полис гүввәләри бу ҝүн (базар) јүксәк инфлјасијанын јаратдығы игтисади чәтинликләрә гаршы 1 Мај нүмајишиндә иштирак етмәк үчүн Истанбулун Таксим мејданына ҝетмәјә чалышан онларла етиразчыны һәбс едиб.

Бу һагда "Реутерс" хәбәр аҝентлији билдириб. Аҝентлик әлавә едиб ки, Истанбул валилији 1 Мај тәдбирләринин кечирилмәси үчүн әрази мүәјјән етмиш, диҝәр јерләрдә кечирилән митингләри ганунсуз елан етмишди.

"Реутерс"-ин мүхбири чевик полиси гүввәләринин етиразчыларла гаршы зоракылыш ишләдилмәси вә полисин онлары гандалладығынын шаһиди олдуғуну хәбәр вериб.

Истанбул полиси һәмчинин Бешикташын мәркәзиндә 30, Шишли рајонунда исә 22 нәфәри һәбс едиб.

Истанбул валилијинин етирафына ҝөрә, 164 етиразчы шәһәр боју "ганунсуз нүмајишләр кечирмәјә ҹәһд етдикләри үчүн" сахланылыб.

Гејд едәк ки, Түркијәдә әһали ағыр мәишәт дуруму вә јаранмыш баһалыға ҝөрә, бу өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә тез-тез аксијалар кечирир вә һәр дәфә дә полис зоракылығына мәруз галыр.
1402 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP