Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Мај 2022

Түркијәдә иллик инфлјасија 70 фаизә чатыб

"ДW" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, Түркијә Статистика Мәркәзинин мәлуматына әсасән, 2022-ҹи илин апрелиндә сона чатан илдә өлкәдә инфлјасија сәвијјәси 69,97 фаизә чатыб ки, бу да 2002-ҹи илин февралындан бәри ән јүксәк гијмәт артымыдыр.

Түркијәдә март ајында иллик инфлјасија 61,14% олуб. Беләликлә, тәкҹә апрел ајында гијмәтләр 7,25 фаиз артыб.

Аҝентлик билдирир ки, Түркијәдә инфлјасијанын артмасынын әсас сәбәби кими енержи хәрҹләринин артмасы ҝөстәрилир. Бу мәсәлә түрк лирәсинин девалвасијасы илә јанашы, инфлјасијаны артырыб вә Русија-Украјна мүһарибәси бөһраны даһа да гызышдырыб. Русија вә Украјна ардыҹыллыгла Түркијәјә енержи вә тахылын ән мүһүм ихраҹатчыларыдыр.

Диҝәр тәрәфдән, ән јүксәк гијмәт артымы 105,86% илә нәглијјат секторунда, 89,10% илә гида секторунда вә 77,64% илә мәишәт техникасы секторунда олуб.

Түркијә Статистика Гурумунун мәлуматына ҝөрә, гурумун һесабладығы мал сәбәтиндә јер алан 409 адда малдан 27-синин гијмәти уҹузлашыб, 45-инин гијмәтиндә дәјишиклик олмајыб, 337-нин гијмәтиндә исә артым олуб.

Әсас истеһлак малларынын јүксәк гијмәтләри сон ајлар Түркијә сијасәтиндә әсас мөвзуја чеврилиб. Бунунла белә, мәркәзи банкын ҹиловсуз инфлјасијасына бахмајараг, өлкә банк фаиз дәрәҹәләрини дәјишмәјә разы олмајыб.

Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған банк фаизләринин дәјишдирилмәсинин әлејһинәдир. Бу мәсәлә артан инфлјасијаја гаршы тәсирли васитә кими таныныр.

Түркијәдә 2023-ҹү илин ијунунда нөвбәти президент сечкиләри кечириләҹәји бир вахтда Әрдоғаны тәнгид едән сијасәтчиләр вә игтисадчылар онун һөкумәтини вә Милли Статистика Идарәсини инфлјасијанын һәгиги дәрәҹәсини ҝизләтмәкдә иттиһам едирләр.

Инфлјасија Арашдырмалары Групунда (Енаҝ) мүстәгил түрк игтисадчыларынын һесабламаларына ҝөрә, реал инфлјасија рәсми нисбәтдән ики дәфә чохдур, јәни тәхминән 156 фаиздир.

Демәк олар ки, 2017-ҹи илин әввәлиндән индијәдәк Түркијәдә инфлјасија икирәгәмли рәгәмләр сәвијјәсиндәдир. Бу, АКП-нин һакимијјәтә ҝәлишиндән бәри өлкәдә ән јүксәк инфлјасија сәвијјәсидир.

Бәзи експертләр вә сијасәтчиләр Әрдоған һөкумәтини баҹарыгсызлыгда иттиһам едирләр вә индики инфлјасијаны онун дахили вә хариҹи сијасәтдә сәһвләринин нәтиҹәси билирләр.
1363 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP