Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2022

Бени Ҝантз: Исраилин бәзи һиссәләрини итирә биләрик

Ишғал олунмуш әразиләрдә нәшр олунан "Исраил Һајом" гәзети базар ертәси (дүнән) хәбәриндә јазыб ки, ҝизли ҝөрүшдә сионист режиминин мүһарибә назири Бени Ҝантз Әл-Ҹәлил (шималда) вә Неҝев (ишғал олунмуш Фәләстинин ҹәнубу) әразиләринин итирилә биләҹәјиндән ҹидди нараһатлығыны билдириб.
Бу мәлумата ҝөрә, Бени Ҝантз өтән һәфтә кнессетдә рәһбәрлик етдији Каһол Лафан партијасынын фраксијасынын үзвләри илә ҝөрүшүндә дејиб ки, сионист режими Әл-Ҹәлил вә Неҝевдә сәрмајә гојмаса, сонда БМТ-нин ишғал олунмуш Фәләстинин икили дөвләти илә бағлы гәтнамәсини гәбул етмәк мәҹбуријјәтиндә галаҹаг вә бу ики бөлҝәни итирәҹәк.

О, ачыг шәкилдә вурғулајыб ки, фәләстининлиләрин бәзи бөлҝәләрә өз нәзарәтини бәрпа едәҹәкләри ҝөзләнилир, "јәһуди дөвләти" исә гаршыдакы илләрдә кичиләҹәк вә ола биләр ки, Исраил ҹоғрафи ҹәһәтдән Һајфанын ҹәнубундакы Әл-Худејра шәһәри илә Тәл-Әвивдән 25 километр ҹәнубда јерләшән Ғәдира шәһәри арасындакы әрази илә мәһдудлашсын.

"Исраил Һајом" гејд едиб ки, Әл-Ҹәлил вә Неҝев әһалисинин фәләстинлиләрин леһинә үстүнлүк тәшкил етмәси вә онлар арасында милләтчи әһвал-руһијјәнин артмасы Бени Ҝантзын ики бөлҝәјә нәзарәти итирмәкдән нараһат олмасынын диҝәр сәбәбләриндәндир.

Ишғалчы режимин мүһарибә назири партија һәмкарларына 1948-ҹи ил фәләстинлиләринин нәзарәти әлә кечирмәјә чалышдығына даир месажлар алдығыны да билдириб. О, бу һагда дејиб: "WһатсАпп-да аноним инсанлардан бир месаж алдым ки, јазыблар: Сизин Аллаһ гаршысында фүрсәтиниз јохдур, һөкумәтинизи јаваш-јаваш мәһв едирик."
Сионист башчыларынын бу режимин тәнәззүлү вә мәһви илә бағлы горхусу јени олмаса да, сон илләрдә нәзәрәчарпаҹаг дәрәҹәдә артыб. Бунунла бағлы сионист режимин кечмиш баш назири Еһуд Барак мајын 6-да "Једиотһ Аһронотһ" гәзетинә вердији мүсаһибәдә тарихә истинад едәрәк Тәл-Әвив режиминин дә габагкы сионист һөкумәтләри кими сәккизинҹи онилликдә мәһв олаҹағындан нараһат олдуғуну дејиб.

Индијәдәк сионист сијаси, тәһлүкәсизлик, һәрби вә елм хадимләри вә медиа адамларындан бир чоху "Исраилин сүгутунун" мүмкүнлүјүндән данышыблар. Ибраниҹә "Һааретз" гәзетинин јәһуди аналитики Ари Шавит белә тәһлилчиләрдән биридир. О, "Исраил сон нәфәсләрини чәкир" башлыглы тәһлилиндә јазмышды: "Артыг өлкәдә јашамағын јери јохдур вә Сан-Франсискоја вә ја Берлинә ҝетмәлијик. Ола билсин ки, ҝери дөнүшү олмајан нөгтәни кечмишик вә артыг ишғала сон гојмаг, гәсәбә тикинтиләрини дајандырмаг, сүлһә наил олмаг, сионизми ислаһ етмәк, демократијаны хилас етмәк вә өлкәни парчаламаг мүмкүн олмајаҹаг."

Сионист режими ордусунун еһтијатда олан гүввәләринин ҝенералы вә әрәб-сионист мүнагишәси үзрә експерт Шаул Ариел дә Һааретз гәзетиндә јазыб: "Сионист режими өз тәмәлләрини бир сыра стратеҝијалар үзәриндә гурмушдур ки, бу, ишғал алтындакы Фәләстин әразисиндә "сионизм идејасынын" һәјата кечмәсини мәғлубијјәтә апарыр вә сионист режими бүтүн бу арзуларын пуч олмасы јолундадыр.

Ушаг гатили олан режимин сабиг баш назири Бенјамин Нетанјаһу да бу режимин тәнәззүлүндән нараһатлығыны билдирәнләр сырасындадыр. О, 2017-ҹи ил октјабрын 9-да јәһудиләрин "Суккот" шәнлијиндә деди: "Исраилин јаранмасынын 100-ҹү илдөнүмүнү ҝөрмәси үчүн әлимдән ҝәләни едәҹәјәм, амма бу дәгиг дејил. Тарих бизә өјрәдиб ки, јәһуди халгынын һакимијјәти сәксән илдән артыг давам етмәмишдир вә о да Һәшәмуниләр дөврүнә аиддир."
1292 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP