Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ијун 2022

ТАЛЕ БАҒЫРЗАДӘ АҸЛЫГ АКСИЈАСЫНА БАШЛАДЫ

Илаһијјатчы, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри Тале Бағырзадә аҹлыг аксијасына башлајыб. Бу барәдә мәлуматы илаһијјатчы өзү билдириб. Ијунун 3-дә, ҹүмә ҝүнү ҹәза чәкдији Гобустан һәбсханасынын рәһбәрлијинә аксија илә бағлы јазылы билдириш едәрәк, о, аҹлыг етмәсинә сәбәб кими сон дөврләр полис идарәләриндә вәтәндашлара верилән ишҝәнҹәләр фонунда Аллаһын сөјүлмәси, тәһгиринин дајандығыны билдириб. Бүтүн бунларын бәшәри дәјәрләрин алчалдылмасы, инанҹа гаршы гәбул едилмәз аддым олдуғуну билдирән Т. Бағырзадә ишҝәнҹә едиләркән Аллаһын тәһгир олунмасы фактында ады чәкилән Дөвләт Тәһлүкәсизлик Хидмәти адындан едилән ҹинајәтин һәр бир иштиракчысынын ҹәзаланмајаҹағы тәгдирдә сону шәһадәт олан бу аддымында исрарлы олаҹағыны бәјан едир. О, ејни һалда бу ишин дини дүшүнҹәсиндән асылы олмајараг һәр бир виҹданлы шәхсин нараһатлыг амили олаҹағыны сөјләјиб.
1937 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP