Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијун 2022

Әрдоған үчүн пис хәбәр: Ҝәнҹләр она сәс вермәк истәмир

Түркијәдә "Унилем" Арашдырма Институтунун јени сорғусуна әсасән, бу өлкәдә илк дәфә сәс верәнләрин 57,5 ​​фаизи Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған 2023-ҹү ил сечкиләриндә иштирак едәҹәји тәгдирдә һеч вахт она сәс вермәјәҹәкләрини дејир.

"Ҹумһуријјәт" гәзетинин јаздығына ҝөрә, Унилем Институтунун сорғусу ҝөстәрир ки, 18-22 јаш арасында олан ҝәнҹ сечиҹиләрин јалныз 19,3 фаизи һазыркы президентә сәс верәҹәкләрини билдириб.

"Әрдоғана, јохса мүхалифәт намизәдинә" сәс верәҹәкләрини сорушдугда, 51,9% рәгибә сәс верәҹәкләрини дејиб.

Бу арашдырма ҝөстәрди ки, Түркијәдә ҝәнҹләр дә һаким партијанын мүхалифәтинә үстүнлүк верир. Белә ки, 36,9% ана мүхалифәт Халг Партијасына (ҸҺП) сәс верәҹәјини вурғулајыб. Әрдоғанын һаким Әдаләт вә Инкишаф Партијасы (АКП) исә 21,2 фаизлә ән ашағы јердә дајаныб.

54%-дән чоху да Түркијәнин кечмиш парламент системинә үстүнлүк верир. 24,8%-и 2017-ҹи илдә референдум јолу илә һәјата кечирилән индики президентлик иҹра системини гәбул едир.

Түркијәдә Әрдоғанын башчылыг етдији партијанын ијирми илдән артыг һакимијјәтиндән сонра ҝәлән илин ијунунда президент сечкиләринин кечириләҹәји ҝөзләнилир. Өлкәнин ифлиҹ игтисадијјаты, коронавирус пандемијасынын тәсири, һөкумәтин иммиграсија сијасәти вә хариҹи сијасәт мәсәләләри АКП вә Әрдоғанын өзүнә дәстәјин әһәмијјәтли дәрәҹәдә азалмасына сәбәб олуб. Түркијәнин статистика гурумларындан бири бу јахынларда өлкәдә ишсизлик сәвијјәсинин март ајында артдығыны вә апрел ајында 11,3 фаизә јүксәлдијини ачыглајыб.
1236 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP