Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2022

Шүејбин (ә) гызы әманәтдар инсанын нишанәсини ачыглајыр

Имам Әли (ә) бујурду:

Һәзрәт Шүејбин (ә) гызлары аталарынын јанына дөндүкләри заман, онлара деди:

- Тез гајытмағынызын сәбәби нәдир?
Онлар Мусанын (ә) әһвалатыны данышдылар, лакин ону танымырдылар. Шүејб (ә) онлардан биринә деди: - Онун јанына ҝет. Бураја чағыр вә гојунлара су вердијинә ҝөрә она һәдијјә вермәк истәдијими сөјлә.

Шүејбин (ә) гызы Мусанын (ә) јанына гајытды. Мүтәал Аллаһ Гурани-кәримдә бу барәдә бујурур: "Һәја илә јол ҝетди" вә деди: - Атам сәни чағырыр вә гојунлара су вердијинә ҝөрә сәнә һәдијјә вермәк истәјир.

Муса (ә) гызла бирликдә ҝетмәк үчүн ајаға галхды. Гыз ирәлидә ҝедирди вә күләк палтарынын әтәјини галдырырды.

Муса (ә) она деди: - Мәним архамҹа ҝәл, (лазым олан вахт јолу ҝөстәрмәк үчүн) јердәки гуму ирәли ат ки, јолу ҝөстәрәсән. Биз гадынларын архасынҹа бахмајан бир ҹамаатыг.

Муса (ә) Шүејбин (ә) јанына ҝәлди. Өз әһвалатыны Шүејбә (ә) данышды. Шүејб (ә) она деди: - Горхма! Залымларын әлиндән гуртулдун.

Гызлардан бири деди: - Атаҹан! Ону муздла (чобан) тут, чүнки бу ҝүҹлү, етибарлы адам, (индијә гәдәр) муздла тутдугларынын ән јахшысыдыр! ("Гисәс" сурәси, ајә 25-26)

Шүејб (ә) гызына деди: - Ҝүҹлү олмағыны гујудан тәк су габыны чәкмәјиндән билдин, бәс әманәтдар олмағыны һарадан билирсән?

Гыз деди: - Мәнә дејәндә: "Мәним архамҹа ҝәл вә јол ҝөстәр. Биз гадынларын архасынҹа бахмајан бир ҹамаатыг", билдим ки, о, гадын далынҹа бахмајан шәхсләрдәндир. Бу, әманәтә сәдагәтин нишанәсидир. ("Тәфсирүл-Гумми", ҹ, 2, сәһ. 138)Имам Казим (ә) Шүејбин (ә) гызынын атасына дедикләри һагда Аллаһын бујурдуғу: "(О ики гызын) бири деди: - Атаҹан! Ону муздла (чобан) тут, чүнки бу ҝүҹлү, етибарлы адам (индијә гәдәр) муздла тутдугларынын ән јахшысыдыр!" ајәси барәсиндә бујурду:

Шүејб (ә) гызына деди: - Гызым! Бу кишинин (Мусанын) ҝүҹлү олдуғуну дашы галдыранда билдин, бәс әманәтдар олдуғуну һарадан билирсән?

Гызы деди: - Атаҹан! Мән ондан ирәлидә јол ҝетмәк истәдим. Мәнә деди: - Архамҹа ҝәл вә әҝәр јолу дүз ҝетмәсәм мәнә јолу ҝөстәрәрсән. Чүнки, биз гадынларын далынҹа бахмајан бир ҹамаатыг. ("Мән лајәһзәруһул-фәгиһ", ҹ. 4, сәһ. 19)
2368 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP