Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијул 2022

Ираг Түркијәјә гаршы Тәһлүкәсизлик Шурасына шикајәт едиб

Бу ҝүн (чәршәнбә) Ираг Түркијәнин Дәһук әјаләтинә тәҹавүзү илә бағлы Анкараја гаршы шикајәт едиб вә буну Тәһлүкәсизлик Шурасына чатдырыб.

Ирагын рәсми "ВАА" хәбәр аҝентлијинин мәлуматына әсасән, бир дипломат билдириб ки, Ираг Түркијәнин Күрдүстан бөлҝәсинә сон һүҹуму илә бағлы Анкарадан БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына шикајәт едиб. Мәнбә әлавә едиб ки, Ираг Түркијәнин өлкә әразисинә мүдахиләсинин гаршысыны алмаг үчүн бир сыра тәдбирләр ҝөрәҹәк.

Рәсми хәбәр аҝентлији һәмчинин гејд едиб ки, Түркијәнин тәҹавүзүнә ҹаваб олараг Ираг Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы бу өлкәнин Силаһлы Гүввәләринин Баш Команданы Мустафа Әл-Казиминин сәдрлији илә иҹлас кечирәҹәк.

Бир саат әввәл Ирагын Баш назири вердији ачыгламада өлкәнин Түркијәнин тәҹавүзүнә ҹаваб вермәк һүгугуну там олараг өзүндә сахладығыны ачыглајыб.

Ираг хәбәр мәнбәләри бир нечә саат әввәл Түркијә ордусунун бу өлкәнин шималында туризм мәркәзләриндән биринә артиллерија һүҹуму етмәси вә бунун нәтиҹәсиндә чохлу сајда динҹ әһалинин һәлак олмасы вә јараланмасы барәдә мәлумат јајыб.
1635 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP