Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Август 2022

Ҹәннәт бејәти

Гүруб чағы иди. Һүсејн (ә) сәһабәләрини топлајараг бујурду: "Аллаһа һәмд-сәна едирәм, ән ҝөзәл һәмд вә сәналарла. Һәм сыхынты, һәм раһатлыг заманы Она шүкүр едирәм. Илаһи! Бизи нүбүввәтлә шәрәфләндирдијин үчүн сәнә шүкүр едирәм. Гуран елмини вә дини анламағы бизә лүтф етдин, бизә ешидән гулаг, ҝөрән ҝөз вә ајыг гәлб вердин. Илаһи! Бизләри шүкүр едәнләрдән ет! Мән өз јолдашларымдан јахшы вә вәфалы јолдаш, аиләмдән даһа итаәтҹил бир аилә танымырам. Мәнә көмәк етдијинизә ҝөрә Аллаһ сизә хејир мүкафат версин! Мән билирәм ки, сабаһ дөјүш гачылмаз олаҹаг. Мән сизә иҹазә верир вә бејәтими үзәриниздән ҝөтүрүрәм. Тәһлүкәли зонадан узаглашмаг үчүн ҝеҹәнин гаранлығындан истифадә един. Һәр бириниз мәним аиләмдән биринин әлини тутуб кәнд вә шәһәрләрә дағылышын. Бунлар мәни истәјирләр, сизинлә ишләри олмаз."

Анҹаг Имамын (ә) нә аиләсиндән, нә дә сәһабәләриндән кимсә о һәзрәтдән ајрылмаға разы олду. Һәр бири галхыб өзүнәмәхсус тәрздә сәдагәтини билдирди вә тикә-тикә доғранса да Һүсејни (ә) тәк гојмајаҹағыны деди.

Имам (ә) сәһабәләриндән ајрылыб өз хејмәсинә ҝетди вә додагалты бу шеири зүмзүмә етди:

"Еј рузиҝар, безмишәм сәндән. Сән нә пис достсан! Нә вахтаҹан сәһәр-ахшам ганына гәлтан олмуш (инсан) арзу едәҹәксән? Рузиҝар һеч кими башгасынын јеринә гәбул етмир. Өлүм Аллаһын әлиндәдир вә һамы өлүм јолуну кечәҹәкдир."

Һәзрәт буну ики-үч дәфә охуду вә Зејнәб (ә) ешитди. О, пәришан һалда Имамын (ә) јанына ҝәлиб деди: "Каш өлүм ҝәлиб мәним һәјатыма сон гојајды. Бу ҝүн анам Фатимәнин, атам Әлинин вә гардашым Һәсәнин дүнјадан көчдүјү ҝүнә бәнзәјир. Еј гардаш! Еј ҝедәнләрин ҹанишини вә галанларын пәнаһы!" Имам Һүсејн (ә) Зејнәбә (ә) бахыб бујурду: "Әзиз баҹым! Чалыш шејтан сәбрини әлиндән алмасын."

Зејнәб (ә) деди: "Еј Әба Абдуллаһ! Атам-анам сәнә гурбан! Өзүнү өлүмә һазырламысан! Ҹаным сәнә гурбан!" Һүсејн (ә) ҝөзләри долмуш һалда бу мәсәли деди: "Овчу гушу раһат гојсајды, јувасында јатарды". Зејнәб (ә) деди: "Бизи даһа чох ағрыдан одур ки, сәнин үчүн чыхыш јолу јохдур вә чарәсиз һалда өлүм јолуну тутурсан."

Буну дедикдән сонра о, һушуну итириб јерә јыхылды. Имам (ә) онун үзүнә су сәпиб ајылтды вә бујурду: "Еј баҹым! Тәгваны уҹа тут, сәбирли ол! Бил ки, бүтүн јер вә ҝөј сакинләри өләҹәкләр вә Аллаһ-Тааланын мүгәддәс затындан башга һәр шеј фанидир. Бабам, атам, анам вә гардашым мәндән үстүн идиләр, лакин онлар да ҝетдиләр. Һәр бир мүсәлман Пејғәмбәрә (с) игтида едиб ону өзүнә нүмунә билмәлидир."

"Сарәллаһ" китабындан, сәһ. 46-47
1063 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP