Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2022

Трампла бағлы шок: Нүвә силаһы да дахил олмагла...

АБШ-ын кечмиш президенти Доналд Трампын Флоридадакы евиндә апарылан ахтарышын әкс-сәдалары давам едир.

“Вашингтон Пост” гәзетинин иддиасына ҝөрә, Федерал Тәһгигатлар Бүросунун (ФТБ) әмәкдашлары тәрәфиндән әлә кечирилән сәнәдләр арасында нүвә силаһы да дахил олмагла, ады ачыгланмајан хариҹи дөвләтин мүдафиә габилијјәтинә даир чох мәхфи досје вар.

Нәшр ады ачыгланмајан мәнбәләрин ады чәкилмәјән өлкәнин АБШ тәрәфиндән дост вә ја дүшмән категоријасында гәбул едилиб-едилмәдијинә даир һеч бир ипуҹу верилмәдијини билдириб.

Мәгаләдә Трампын евиндә тапылан сәнәдләрин маһијјәти илә бағлы иддиалар да јер алыб. Иддиа олунур ки, сәнәдләрин бәзиләри тәкҹә “ән мәхфи” категоријасына аид едилмәјиб, һәм дә ҝизли әмәлијјатларын тәфәррүатларыны өзүндә әкс етдирир вә јалныз хүсуси иҹазәси олан шәхсләр әлдә едә билирләр.

Гејд едәк ки, августун 8-дә ФТБ аҝентләри тәрәфиндән Трампын Мар-а-Лагодакы евиндә ахтарыш заманы 11 миндән чох рәсми сәнәд вә фотошәкилин тапылдығы ачыгланыб.
2409 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP