Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2023

Етиразлардан горхан Нетанјаһу Тәл-Әвивдәки чыхышынын ләғв етди

Нетанјаһунун диктаторлуг сијасәти әлејһинә етираз аксијалары 16 һәфтәдир ки, давам едир вә даһа да ҝенишләнмәкдәдир.
Етиразчылардан горхан Нетанјаһу артыг нечәнҹи дәфәдир ки, өз чыхышыны ләғв етмәк мәҹбуријјәтиндә галыб.
Ишғал олунмуш Фәләстинин медиа мәнбәләринин јајдығы мәлумата ҝөрә, ганичән сионист режимин баш назиринин офиси онун Тел-Әвивдә әввәлҹәдән планлашдырдығы чыхышынын ләғв едилдијини ачыглајыб.
Сионист “Једиот Аһаронот” гәзетинин билдирдијинә ҝөрә, Нетанјаһунун Тәл-Әвивдә кечирилмәси нәзәрдә тутулан “Јәһудиләрин Федерасијасы” конфрансындакы чыхышы ләғв едилиб.
Бу хәбәрә ҝөрә, Нетанјаһунун чыхышынын ләғв едилмәсинә сәбәб сионист етиразчыларын баш назирин чыхышыны кәсмәклә һәдәләмәләри олуб.
Нетанјаһунун чыхышынын ләғви ишғал олунмуш Фәләстин сакинләринин шәнбә ҝүнү (дүнән) мүхтәлиф шәһәрләрдә ардыҹыл 16-ҹы һәфтәдир ки, бу режимин баш назиринин диктаторлуг аддымларына етираз етдији бир вәзијјәтдә елан едилиб. Тәл-Әвивдән јајылан ҝөрүнтүләр буҝүнкү етиразларда тәкҹә бу шәһәрдә он минләрлә инсанын иштирак етдијини ҝөстәрир.
Сионист медиасы ишғал олунмуш әразиләрдә ән азы 380 мин инсанын Нетанјаһуја гаршы шәнбә ҝүнү кечирилән нүмајишләрдә иштирак етдијини билдириб.
2688 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP