Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2023

АБШ-ын бејин мәркәзи: Теһраны дајандырмаг сијасәти ифласа уғрады

Фарс көрфәзи Иранын нәзарәти алтындадыр
Фарс көрфәзи Иранын нәзарәти алтындадыр

Калифорнија штатынын Стенфорд Университетиндә јерләшән “Һувер” тәдгигат мүәссисәси өз тәһлилиндә Иран Ислам Республикасыны АБШ-ын “рам олмајан дүшмәни” адландырараг јазыб: “Ираны дајандырмаг сијасәти ифласа уғрады.”

Бејин мәркәзи јазыб: “Иранын динә әсасланан һөкумәти Американын сарсылмаз дүшмәнидир. Бир нечә онилликләр әрзиндә АБШ-ын әсас сијасәти Фарс көрфәзи реҝионунда доминант ҝүҹә чеврилмәк истигамәтиндә сијаси тәзјиг, фитнә вә прокси гүввәләрдән истифадә етмәклә Иранын габилијјәтини ҹиловламагдан ибарәт олмушдур.
2018-ҹи илдән бәри санксијалар Иранын нүвә силаһы програмыны дајандырмаг үчүн нефт ихраҹ етмәсинә мане олмаға ҹәһд етди, лакин бу ҹиловлама сијасәти чөкмәкдәдир.”

Бејин мәркәзи билдириб ки, 2020-ҹи илдә санксијалара бахмајараг, Иран нефтини дашыјан хариҹи ҝәмиләрин сајы 70 ҝәми идисә, бу ҝүн 322 ҝәми буну һәјата кечирир.

Һесабатда вурғуланыр ки, 4 ил әввәл бу намәлум ҝәмиләрин ихраҹ етдији Иран нефтинин мигдары ҝүндә 500 мин барел идисә, 2023-ҹү илдә бу рәгәм ики дәфә, јәни суткада 1 милјон барел артыб.

Һувер аналитик мәркәзи даһа сонра гејд едир ки, Иран АБШ-ын онун нефт дашымаларына һәбс гојулмасы илә бағлы һәрәкәтини компенсасија едиб. 2022-ҹи ил мартын 10-да АБШ Иранын тәхминән 38 милјон доллар дәјәриндә ики нефт јүкүнү әлә кечирди; апрелин 27-дә Иран ҹаваб аддымы атараг (АБШ-ын) тәјјарәдашыјан ҝәми өлчүсүндә бир супертанкерини әлә кечирди. Иранын әлә кечирдији танкер 1,5 милјон барел хам нефт дашыјырды ки, бу да бир ил әввәл АБШ-ын әлә кечирдији нефт јүкүнүн дәјәриндән үч дәфә чох иди.

Бу анализә ҝөрә, сөзүҝедән ҝәми Күвејтдән алынмыш нефти дашыјырмыш вә Һјустон әјаләтинә чатдырылмалы имиш. Супертанкер Иран тәрәфиндән әлә кечирилди вә дөвләт телевизијасы тәрәфиндән ҝөстәрилди.

Бејин мәркәзи һесабатынын сонунда јазыб: “Сон једди ониллик әрзиндә һәрби дәниз гүввәләримиз бејнәлхалг суларда тиҹарәтин вә тәһлүкәсиз кечидин тәминатчысы олмушдур. Амма һал-һазырда донанмамыз Иранын ачыг аддымларына гаршы һеч бир иш едә билмир. Иран Фарс көрфәзинә нәзарәти әлә кечириб.”

Гејд едәк ки, бу ҝүн АБШ Сенатынын Тәхсисатлар Комитәсинин динләмәләри заманы Конгресин баш ганунвериҹи үзвү Грем Линдси тиҹарәт назири Ҝина Раимондодан сорушуб:
- Иран тамамилә санксијалар алтындадыр, елә дејилми?
Ҝина Раимондо: - Бәли.
- Иранын нефт ҝәлирләринин кечән ај 20% артдығыны билирдинизми?
- Мән билирәм ки, артыб.

Сенатор динләмәдә иштирак едәнләрә үзүнү тутараг АБШ-ын Иран гаршысында аҹиз галмасы сәбәбини вә һөкумәтин бунун гаршысында һеч бир иш едә билмәмәләрини сорушараг дејиб: - Һәр ај 20% (Иран нефтинин ҝәлири) артыр, нијә?
1807 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP