Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Мај 2023

Түркијә ПУА-лары Украјна сәмасындан јоха чыхыб!

Пентагона бағлы аналитик Американын “Бусинесс Ынсидер” хәбәр сајтына билдириб: “Түркијәнин “Бајрактар” ПУА-лары һејрәтамиз силаһлар кими тәгдим едилирди вә Кијев рәсмиләри онларын Русијаја гаршы Украјнаја үстүнлүк верә биләҹәјини иддиа едирдиләр. Анҹаг бир ил сонра галан бир нечә ПУА дөјүш мејданындан чох узагдадыр вә јалныз кәшфијјат үчүн истифадә олунур.”
“Расһа Тодај”-ин мәлуматына ҝөрә, Украјна онларла “Бајрактар ТБ2” ПУА-сы алмышды вә онлардан ән азы бир дәфә 2022-ҹи илин февралында Русија илә мүнагишә башламаздан әввәл атәшкәс разылашмасыны позараг Донбас бөлҝәсинә һүҹум етмәк үчүн истифадә едиб.
Украјнадакы мүһарибәнин илк ајларында Кијев мүнтәзәм олараг бу тип пилотсуз тәјјарәләрдән истифадә едәрәк уғурлу һүҹумлар һәјата кечирдијини иддиа етсә дә, украјналы пилотлар "Фореиҝн Полиҹј"јә билдирибләр ки, ијул ајына гәдәр Бајрактар ПУА-лары јарарсыз һала дүшүб вә Кијев онлары "надир хүсуси әмәлијјатлар" үчүн сахлајыб.
Ондан әввәл дә Украјнанын бир сыра рәсмиләри Бајрактарын ишә јарамадығыны елан етмишдиләр.
Русија Һәрби Һава Гүввәләринин баш команданынын мүавини Андреј Демин апрел ајында Русија гүввәләринин Украјнада 100-дән чох Бајрактар ПУА-сыны мәһв етдијини билдириб.
“Бусинесс Ынсидер” пилотсуз вә робот системләри үзрә експерт Самуел Бендтә истинадла јазыб: “Украјнанын пилотсуз тәјјарәләр донанмасы демәк олар ки, тамамилә мәһв едилиб.”
Експерт Бајрактары ашағы һүндүрлүкдә учан сүрәтсиз ПУА адландырараг гејд едиб ки, бу ПУА һава һүҹумундан мүдафиә системләринин һәдәфинә чеврилә биләр вә рус ордусу әмәлијјата башлајан кими онларын чохуну мәһв етди.
Украјна Мүдафиә Ширкәтләри Ассосиасијасынын рәһбәри дә өтән ил Бајрактарын дөјүш габилијјәтинин олмадығыны етираф етди.
Бу јахынларда Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин дөрдүнҹү Авропа департаментинин директору Јури Филипсон билдириб ки, Түркијәнин Украјна силаһлы гүввәләринә силаһ вә техника өтүрмәси атәшкәсин тәшвиги мәгсәдләринә вә васитәчи ролуна зиддир.
2020 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP