Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијун 2023

БӘӘ АБШ-ын дәниз коалисијасындан чыхыб

БӘӘ Хариҹи Ишләр Назирлији бу өлкәнин Фарс көрфәзиндәки АБШ-ын рәһбәрлик етдији дәниз коалисијасындан чыхдығыны тәсдигләјиб вә ејни заманда дәниз тәһлүкәсизлији илә бағлы АБШ-ла апардығы данышыгларын јанлыш шәрһләрини рәдд етдијини ачыглајыб.
Бу барәдә БӘӘ ХИН-нин бәјанатында дејилир: “БӘӘ һөкумәти реҝионал тәһлүкәсизлик вә сабитлик дә дахил олмагла үмуми мәгсәдләри ҝүҹләндирмәк үчүн васитә кими динҹ диалога вә дипломатик јоллара садигдир. Бүтүн тәрәфдашларла тәһлүкәсизлик саһәсиндә фәал вә еффектив әмәкдашлығын давамлы гијмәтләндирилмәсинә ујғун олараг, БӘӘ һөкумәти ики ај әввәл Бирләшмиш Дәниз Гүввәләриндән (Фарс көрфәзиндәки АБШ коалисијасы) чыхмышдыр.”
1438 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP