Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Октјабр 2013

Әфганыстан полиси бир ил әрзиндә 10 мин гадыны сырасына гатаҹаг

Әфганыстанын Дахили Ишләр Назирлији хидмәтдә олан 1500- гадын полисинин сајыны 10 минә чатдырмаг истәјир.

ББҸ-нин вердији хәбәрә ҝөрә, Әфганыстан ДИН бу аддымы бир ил әрзиндә һәјата кечирәҹәк. Назирлијин сөзчүсү Сиддиг Сиддигинин сөзләринә ҝөрә, өлкәдә гадынларын тәһсил алмасы, кишиләрлә бир јердә ишләмәси, ҹәмијјәт арасына чыхмасына гаршы иҹтимаи гынағ мөвҹуддур. Амма, буна бахмајараг, дөвләт гадынларын полис сыраларына ҹәлб едилмәсиндә гәрарлыдыр.

О билдириб ки, ҝәлән бир ил әрзиндә 10 мин гадын полис сыраларына гатылаҹаг. Һазырда Әфганыстан полиси сыраларында 1500-ә јахын гадын хидмәт едир./СаламНеwс
4953 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP