Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

Ҝүнүн фотосу: Мшвидоба, Миша Саакашвили!

Бу шәкилдә һәр шеј ајдындыр - адам көчүр.

Амма о ади адам дејил, президентдир, өлкә президенти.

Ону нәинки реҝионда, постсовет мәканында, һәтта бүтүн Авропада танымајан јохдур. Михаил Саакашвили дүнјанын ән харизматик, севимли сијаси лидерләриндән биридир.

Бәлкә бу адам һазырда өз өлкәсиндә о гәдәр дә рәғбәт јијәси дејил, амма бу мүвәггәтидир, бу мәрһәлә архада галаҹаг.

Бу, онун 10 иллик һакимијјәтиндән гајнагланыр. Нә гәдәр јахшы ишләр ҝөрсә дә, батоно Саакашвили өзү дә фәргиндәдир ки, узун сүрән сијаси дөвраныјла һәмвәтәнләрини бездириб.

Бу иш беләдир: һакимијјәт узун сүрдүкҹә, сијаси лидерин һөрмәти азалыр вә бу сечкиләрин нәтиҹәләриндә иникас едир - демократик өлкәләрдә.

Амма бир мүддәт кечәҹәк, ҝүрҹүләр бир вахтлар севә-севә Миша адландырдыглары Саакашвили үчүн дарыхаҹаглар. Јени лидерләрин бүтүн һәрәкәтләрини, аддымларыны, гәрарларыны онункујла гијаслајаҹаглар вә даима халгын ичиндә олан садә президент образы галиб ҝәләҹәк.

Саакашвили өз мүсбәт сәҹијјәли популизми, даима халга, медиаја ачыг олмасы илә өзүнү, неҹә дејәрләр, һәлә чох арадаҹаг.

Елә бу шәкил дә онун популзминин, бир аз да комплекссизлијинин, садәләјинин әксидир. Тәмтәраг, дәб-дәбә севән һеч бир авторитар лидер истәмәз ки, онун бу ҹүр чамадан овгатында, төр-төкүнтү бир дурумдајкән олан шәклини чәксинләр, јајсынлар.

Мшвидоба, Миша Саакашвили.

П.С. Совет тәһсили ҝөрмәјән охуҹуларын диггәтинә: "Мшвидоба" ҝүрҹү дилиндә "худаһафиз", "әлвида" демәкдир. О вахт белә бир һекајә варды, ҝүрҹү, рус вә украјналы шаҝирдләрин видалашмасындан бәһс едирди.
5129 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP