Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

Крал аиләсинин инҝилтәрәли ҹанҝүдәнинин шок ачыгламалары

«Әслиндә Сәуд аиләси рүшвәтхор, наркоман, гумарбаз, оғру, тәҹавүзкар, һомосексуал вә наркомандыр»

ФактХәбәр-ин вердији мәлумата ҝөрә, әслән Инҝилтәрәдән олан ҹанҝүдән Марк Јанг (Марк Јоунҝ) Сәудијјә Әрәбистанынын әмирләри барәдә шок мәлуматлары дәрҹ едиб. Адыны чәкдији крал аиләсинин үзвләри арасында Фәһда ибн Әбдүл Әзиз Әл Сәуд, шаһзадә  Талал ибн Әбдүл Әзиз, шаһзадә  Фәваз бин Әбдүл Әзиз, онларын бәзи ушаглары,

 һәмчинин крал Сәудун өз өвладлары вә саир вар. Марк Јанг «Saudi Bodyguard») kitabında onların əfxalqsızlığı barədə maraqlı faktlar gətirib.

Yanq Twitter –də mərhələli şəkildə Səud ailəsindəki işi, onların həyatı barədə yazırdı. Onun dediyinə görə, hətta ən qorxulu yuxularında belə görmədiyi dəhşətlərin şahidi olub.

Yanqın sözlərinə görə, kral ailəsi  KİV-in ictimaiyyətə təqdim etdiyindən çox fərqlənir. Əslində onlar rüşvətxor, qumarbaz, oğru, təcavüzkar, homoseksual və narkomandırlar. Səudiyyə əmirinin  ailəsi dindar deyil, sadəcə xalqı manipulyasiya üçün ondan istifadə edir.

Keçmiş cangüdən həmçinin xalqa müraciət edərək öz haqlarını tələb etməyə çağırıb.

Aşağıda sizlərə kitabında və Twitter –də adlarını çəkdiyi şahzadələrin xasiyyətnamələri haqqında qısa çıxarışı təqdim edirik.

Şahzadə Əhməd bin Əbdül Əziz:qumarbaz, əyyaş, narkoman və cani

Şahzadə Feysəl bin Fəhd: һомосексуал, гатил вә ән дәһшәтлиси, Антинаркотик Идарәсинин рәиси олмасына бахмајараг наркоман. О, елә наркотик маддәләрин һәддән артыг гәбулундан дүнјасыны дәјишиб.

Шаһзадә Фәвәз бин Әбдүл Әзиз: рүшвәтхор, ојунларда сәрвәт удузан гумарбаз, әјјаш. Мәккә әмири олуб…

Шаһзадә  изз әд-дин ибн Сәуд: һомосексуал. Јанг онун ҹанҝүдәни олуб. Шаһзадә СПИД хәстәси олдуғундан ҝәнҹ јашда дүнјасыны дәјишиб.

Шаһзадә Һәмид ибн Әбдүл Әзиз: һомосексуал. Јангын өзүнү ҹинси әлагәјә ҝирмәсини истәјиб. Ҹанҝүдәнин рәдд ҹавабы шаһзадәни гәзәбләндириб.

Јангын шәхсән таныдығы әмирләрин чоху гумар ојунларына тәсәввүр едилмәз дәрәҹәдә чох пуллар төкүбләр. Онларын арасында шаһзадә Мәһәммәд бин Фәһд, шаһзадә Сәуд Бин Нафи вә шаһзадә Ламијә бинт Мәшәл вар.

Ҹанҝүдән дедикләрини вә ҝөрдүкләрини сүбут еләмәк үчүн әл-Сәуд аиләси илә чәкдирдији  фотолары вә сәнәдләри Тwиттер –дә пајлашыб.

Јанг хатирәләриндә шаһзадә Мшари бин Сәуд  вә онун һәјат јолдашы ханым Ануду да унутмајыб. Ҹанҝүдән шаһзадәнин  бир киши илә сәһрада сексуал характерли шәкли јајымланан кадрлары хатырладыб: «Бу фотолар  крал Халид ибн Әбдүл Әзизи бәрк гәзәбләндирди. Бу сәбәбдән Бөјүк Британија илә бүтүн әлагәләри кәсди вә инҝилисләри Сәудијјә Әрәбистанындан говду».

Баһ шаһзадәси Мшари бин Сәуд илә шаһзадә Анудун бошанмасына сәбәб исә сонунҹунун чимәрлик ҝејиминдә олан шәклини БӘӘ-дәки достуна ҝөндәрмәси олуб.

Марк әрәб халгына мүраҹиәт едәрәк јухарыда дедији сөзләри барәдә дүшүнмәләринә чағырыб: «Сәуд аиләси өлкәни чичәкләнмәјә гојмур. Өлкәнин сәнајеси сыфырдадыр. Сән өзүнүн әкмәдији мәһсулу јејир, өлкәндә һазырланмајан ҝејими ҝејинир вә хариҹиләрин автомобилиндә ҝәзирсән».

Јанг һәмчинин дејиб ки, Ислам бөјүк диндир, лакин бу динин Сәудијјә Әрәбистанында тәҹәссүмү  мүмкүнсүздүр: «Һәтта Ислам Пејғәмбәри тәһгир олунанда белә, Сәуд аиләси Гәрби тәнгид етмәди. Онларын нә дини, нә инанҹы вар. Онлар сизин һүгугларынызы тапдалајыблар».

6569 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP