Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Октјабр 2013

Хоҹавәнд рајонунун ишғалындан 21 ил өтүр

1992-ҹи ил октјабрын 2-дә Ермәнистан силаһлы гүввәләри Азәрбајҹанын дилбәр ҝушәләриндән олан Хоҹавәнди ишғал едиб.

Хоҹавәнд рајону 1991-ҹи илдә Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәти ләғв едилдикдән сонра Мартуни вә Һадрут рајонларынын базасында јарадылыб. Әразиси 1458 квадраткилометр олан Хоҹавәнд рајонунда 1 шәһәр, 2 гәсәбә, 81 кәнд олуб. 1991-ҹи ил октјабрын 30-да рајонун азәрбајҹанлылар јашајан гәдим Туғ вә Салакәтин кәндләри, нојабрын 19-да Хоҹавәнд кәнди, 1992-ҹи ил јанварын 9-да Һахуллу кәнди ишғал едилиб.

1992-ҹи ил февралын 17-дә ермәниләр рајонун Гарадағлы кәндиндә мисли ҝөрүнмәмиш вәһшиликләр төрәдиб, кәнд әһалисинин бөјүк бир гисмини хүсуси амансызлыгла гәтлә јетирәрәк сојгырымы һәјата кечирибләр. 1992-ҹи ил октјабрын 2-дә рајонун Әмираллар, Муғанлы вә Куропаткин кәндләри, 1993-ҹү ил ијулун 23-дә Ҝүнәшли, августун 20-дә Хәтаи кәндләри Ермәнистан силаһлы гүввәләри тәрәфиндән ишғал едиләрәк јандырылыб. Өз ата-баба торпаглары уғрунда дүшмәнә гаршы мәрдликлә вурушан хоҹавәндлиләрдән 145 нәфәр шәһид олуб.

Өзүнәмәхсус тәбии сәрвәтләри, абидәләри олан гәдим јашајыш мәскәнләриндән сајылан Хоҹавәнд рајонунда еһтијатлары 2034 мин кубметр олан вә үзлүк дашы истеһсалына јарарлы Едиш габбро; еһтијатлары 989 мин тон олан, әһәнҝ истеһсалына јарарлы Хоҹавәнд әһәнҝдашы; прогноз еһтијатлары 90,33 мин кубметр/ҝүн олан јералты ширин су јатаглары вар. Хоҹавәнд рајонунун Гырмызы базар гәсәбәсиндә ики гәдим Шәрг чинары тәбиәт абидәси кими горунурду. Хоҹавәнд рајонунун Гаракәнд кәндиндә республиканын “Гырмызы китаб”ына дахил олмуш азат ағаҹлары да мүһафизә едилирди.
Üмуми саһәси 25,5 мин һектар олан Хоҹавәнд мешәсиндә палыд ағаҹлары гырылараг ермәниләр тәрәфиндән дашыныб, Хоҹашын чајынын кәнарларында битән тәбии мешә мәһв едилиб.

Рајонун Куропаткин адланан әразисиндә ермәниләр тәрәфиндән 6 мин һектара гәдәр әразидә олан ағаҹлар гырылараг мәһв едилиб.

Азәрбајҹан Республикасы Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин “Ишғал олунмуш Азәрбајҹан әразиләриндә әтраф мүһитә вә тәбии сәрвәтләрә дағыдыҹы тәсири мүәјјәнләшдирән (изләјән) оператив мәркәз”ин әлдә етдији мәлуматлара әсасән әразиләр мүтәмади јандырылыр, фауна вә флора тамамилә мәһв едилир, ишлик материалына јарарлы ағаҹлар гырылараг Ермәнистана апарылыр вә диҝәр өлкәләрә сатылыр.

Мүхтәлиф мәнбәләрдән әлдә олунмуш мәлуматлара әсасән јандырылмыш әразиләрдә 47 адда битки вә 19 адда ағаҹ нөвү көкүндән мәһв едилиб. Јурд-јувасындан дидәрҝин дүшмүш хоҹавәндлиләр әсасән Бејләган әразисиндә мәскунлашыблар. Онлар үчүн 500 аиләлик гәсәбә салынмышдыр. Бурада рајонун бүтүн иҹра структурлары, идарә вә мүәссисәләри, 360 јерлик мәктәб, 50 јерлик ушаг бағчасы, почт шөбәси, хәстәхана, мәдәнијјәт еви фәалијјәт ҝөстәрир./Дејерлер
5117 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP