Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2013

Почт мүдири өзүнү асды

Почт мәнтәгәсинин мүдири интиһар едиб. Һадисә Бәрдә рајонунда баш вериб. АзНеwс.аз-а Бәрдә рајон Прокурорлуғундан верилән мәлумата ҝөрә, Мустафаағалы кәнд сакини Назир Беһбуд оғлу Сејидов дүнән 14 радәләриндә өзүнү евинин һәјәтиндәки јарымчыг тикилинин чардағындан асыб.

Рајон Прокурорлуғунда фактла бағлы Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 125-ҹи маддәси илә ҹинајәт иши ачылыб. Иши арашдыран Прокурорлуғун мүстәнтиги Фамил Ахундов билдириб ки, 1956-ҹы ил тәвәллүдлү Н.Сејидов ағыр хәстәликдән әзијјәт чәкиб: “Фактла бағлы истинтаг давам едир.

Јахынларынын сөзләринә ҝөрә, Н.Сејидов ағҹијәрин ачыг вәрәми вә һепатит Ҹ-дән әзијјәт чәкирмиш. Буну хәстәханалардан верилән сәнәдләр дә тәсдиг едир. Һадисә јеринин вә мејитин мүајинәси кечирилиб. Мејит үзәриндә һәр һансы зоракылыг әламәтләри јохдур. Јеҝанә зәдә боғазында олан кәндир изидир. Лакин сон сөзү истинтагын јекунунда дејә биләрик. Фактын арашдырмасы давам едир".
4532 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP