Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Октјабр 2013

"Әҝәр Исраил олмасајды, биз ..."

"Индијә гәдәр һеч бир АБШ президенти, Исраилин горунмасы үчүн достум Обаманын етдији гәдәрини етмәди"

"Әҝәр бир Исраил олмасајды мәнфәәтләримизин горуна билдијиндән әмин олмаг үчүн јени бир Исраил гурардыг."
İсламазери.аз Интернет Гәзетинин "ҸНН"ә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, АБШ президентинин көмәкчиси Ҹо Баден "Ж Стреет" адлы јәһуди гејри-һөкумәт тәшкилатынын конфрансындакы чыхышы заманы белә дејиб.

Ирана ән сәрт санксијаларын Обама дөврүндә тәтбиг олундуғуну билдирән Бајден дејиб: "Индијә гәдәр һеч бир АБШ президенти, Исраилин горунмасы үчүн достум Обаманын етдији гәдәрини етмәди.
Ону да вурғуламалыјам ки, АБШ-ын Исраилин тәһлүкәсизлијинә олан сарсылмаз дәстәји јалныз Исраилә мәнәви бағлылығымыз дејил, гаршылыглы милли тәһлүкәсизлик мәнфәәтләримизин еһтивасындан гајнагланан бир мәсәләдир."
4925 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP