Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Октјабр 2013

Бу ил Азәрбајҹанын мүдафиә сектору 76 итки вериб

2013-ҹү илин 2013-ҹи ил, јанвар-октјабр (27 октјабрадәк) Азәрбајҹан тәһлүкәсизлик вә мүдафиә секторунун иткиләри 76 нәфәр тәшкил едиб. Бу нәтиҹәләр “Доктрина” Журналистләрин Һәрби Арашдырмалар Мәркәзинин күтләви информасија васитәләри үзәриндә һәјата кечирдикләри мониторингин нәтиҹәләринә әсасән әлдә едилиб.
Бу барәдә мәлумат верән “Доктрина” ЖҺАМ директору Ҹәсур Сүмәринли гејд едиб ки, өтән мүддәтдә 80 нәфәр јараланыб вә ја хәсарәт алыб. Ҹ.Сүмәринли гејд едиб ки, мүвафиг дөврдә дүнјаларыны дәјишәнләрин 10-у дөјүш (10 нәфәр ермәни ҝүлләси), 66-сы исә гејри-дөјүш иткиләридир. Бундан башга Ҹ.Нахчывански адына һәрби листејин курсанты да намәлум сәбәбдән дүнјасыны дәјишиб (һәрби гуллугчу статусуна малик олмадығына ҝөрә сијаһыда ајрыҹа гејд олунур).
9 нәфәр бәдбәхт һадисәдән (суда боғулма, јыхылма, танк алтында галма, јанма, електрик ҹәрәјаны вурма), 14 нәфәр автогәзадан, 3 нәфәр вертолјот гәзасындан, 3 нәфәр намәлум сәбәбдән, 2 нәфәр еһтијатсызлыгдан, 2 нәфәр мүлки шәхс тәрәфиндән, 6 нәфәр гејри-низамнамә (гануназидд) һәрәкәтләриндән, 11 нәфәр хәстәликдән дүнјасыны дәјишиб. 16 нәфәр интиһар едиб. Дүнјасыны дәјишәнләрин 59-у Мүдафиә Назирлијинин, 4-ү Дөвләт Сәрһәд Хидмәтинин, 9-у Дахили Гошунларын, 1-и ХДМЫ-нин, 1-и Сәфәрбәрлик вә Һәрби Хидмәтә Чағырыш үзрә Дөвләт Хидмәтинин, 2-и Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин (1 нәфәр Нахчыван ФҺН) һәрби гуллугчуларыдыр.
Јаралылара вә хәсарәт аланлара ҝәлинҹә (80 нәфәр) Ҹ.Сүмәринли билдирди ки, онларын 13-ү гејри-низамнамә һадисәләриндән (о ҹүмләдән еһтијатсызлыгдан) 6-и интиһара ҹәһддән, 4-ү мүлки шәхсләрлә давадан, 9-у ермәни ҝүлләсиндән, 1 нәфәр мина партлајышындан, 4-ү бәдбәхт һадисәдән (лифтин шахтасына јыхылма, јанғын, партлајыш вә с.), 43-ү исә автогәза нәтиҹәсиндә јараланыблар вә ја хәсарәт алыблар. 54 нәфәр Мүдафиә Назирлијинин һәрби гуллугчусу, 6 нәфәр Дөвләт Сәрһәд Хидмәтинин, 20 нәфәр Дахили Гошунларын һәрби гуллугчусудур. Јаралыларын вә хәсарәт аланларын бир чоху хидмәт јеринә гајыдыблар.
4864 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP