Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијун 2023

Бу ҝүн Имам Хомејнинин вәфат ҝүнүдүр

Бу ҝүн Иран Ислам Республикасынын мәнәви, сијаси лидери вә гуруҹусу сајылан Ајәтуллаһ Руһуллаһ Мусәви Хомејнинин вәфат етдији ҝүндүр. 34 ил бундан өнҹә вәфат етмиш Ислам дүнјасында ән нүфузлу алимләрдән олан Имам Хомејнинин дәфн мәрасими Ҝиннесин Рекордлар Китабына дүшүб. Буна сәбәб дәфн мәрасиминдә о вахт фантастик сајда инсанын иштирак етмәсидир.

Гејд едәк ки, 1989-ҹу ил 4 ијун тарихиндә Ајәтуллаһ Руһуллаһ Мусәвинин Теһран шәһәриндәки дәфн мәрасиминдә өлкә әһалиснин 6/1-и һесаб едилән 10 милјон 200 мин инсан иштирак едиб. Елә бу сәбәбдән нүфузлу алимин дәфни Ҝиннесин Рекордлар Китабына дахил олуб.

Мәлумат үчүн билдирәк ки, Ајәтуллаһ Хомејни фәлсәфә, тәһзиби нәфс вә әхлаг кими фәнләрдән дәрс демәјә башламыш вә танынмыш Гум алимләри арасында јер алмыш, сонралар исә фигһ вә үсул дәрсләринин мәшһур мүәллимләриндән бири олмушдур. Имам Хомејни о дөврдә һөкумәт әлејһинә олан шәхсләрлә әмәкдашлыг едәрәк Рза шаһа вә Пәһләви сүлаләсинә гаршы мүбаризә апарырды. О, 1958-ҹи илдә әјаләт вә вилајәт ҹәмијјәтләринин гурулмасы вә шаһын гәбул етдији алты маддәлик ганунун гүввәјә минмәси илә шаһ режими әлејһинә ҹидди шәкилдә мүбаризәјә башлады. 1987-ҹи илдә Тајм журналы Руһуллаһ Мусәвини илин адамы сечир.

1961-ҹи ил 5 ијунда баш верән ганлы һадисәдән сонра режим әлејһинә сөјләдији бир нитгинә ҝөрә һәбс едиләрәк Теһрандакы Ишретабад һәрби һәбсханасында сахланылыр. 1965-ҹи илин 4 нојабрында Түркијәјә сүрҝүн едилди. Имам Хомејни бир мүддәт орада галдыгдан сонра Түркијәдән Ирага кечди вә Нәҹәф шәһәринә јерләшди. Бурада 13 ил сүрҝүн һәјаты кечирир.

Имам Хомејни Ирагдан Франсанын пајтахты Парисә көчүр. 1979-ҹу илдә шаһын Ирандан гачмасындан сонра Ајәтуллаһ Хомејни Ирана гајыдыр. 1979-ҹу ил 11 февралда Имам Хомејнинин башчылығы илә башлајан ингилаб гәләбә илә сона чатыр.
3120 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP