Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Октјабр 2013

Мәрјәм Сүлејманованын атасына мәктубу

Салам олсун Һәзрәти Пејғәмбәр (с) вә онун пак Әһли-бејтинә...

Атаҹан јенә сәндән ајрылмаг вахтыдыр. Сәндән ајрылмаг чәтин олсада Аллаһын разылығы вә дүнјанын мүвәггәти олдуғуну дүшүнән заман мәнимчүн бу ајрылыг асанлашыр. Атаҹан тәгрибән 3 ајдан чох Бакыдајам. Сәни чох аз ҝөрсәмдә, сәндән дојмадым. Гәлбим сөзләрлә долу галды. Сәни дојунҹа гуҹаглајыб бағрыма баса билмәдим. Чүнкү бизә сәнинлә ҝорушу шүшә архасындан верирдиләр. Һәр дәфә сәнинлә сағоллашан заман гәлбим парчаланырды, елә билирдимки гәлбимин јарысыны гојуб ҝедирәм. Инсафсызлар ҝуја бир саатлыг јахындан ҝоруш версәләр бала атасыны гуҹаглајыб бағрына бассин дүнја дағылармиш.

Сон ҝүн атам бизим ону гуҹаглајыб сағоллаша билмәдијимиз үчүн нараһат олдуғумузу ҝөрәндә онлара Имам Һүсејн (ә) ағанын сөзүнү тәкрарлады: “дүшмәнчилијиниз мәнинмләдирсә бу ушаглара нијә рәһм етмирсиз?”.

О ан ҝөзүмдә Имам Һүсејнин балаҹа Әли Әсғәри әлләриндә тутуб Језид гошунуна “душмәнчилијиниз мәнимләдирсә бу ушагла нә ишиниз? Апарын бу ушаға су верин” сәһнәси ҹанланды. Бах бу ҝүн ајрылыг вахты Кәрбәладакы гызлары јахшы баша дүшүрәм. Амма мәним атамдан ајрылығым һара,о нларын ајрылығы һара?

Атаҹан сәнлә ҝөрушләримдә мәнә јалныз Аллаһ кәламларындан сөјләјәр, мәни сәбрә, елмә, јахшы ишләрә, Гураны һифз етмәјә дәвәт едәрсән. Амма һәмишә дејирсәнки, Гураны һифз етмәклә бәрабәр, һәмдә һафизи Гуран олмаг лазымдыр.

Атаҹан сәнин һәр сөзүн гулағымдадыр вә һәр ан Гураны һәм һифз, һәмдә горумаға чалышаҹағам. Сәндән дәрс алмышам. Буна шаһидәм ки, сән Гураны охујандан Гуранын һәр ајәсинә әл узаданларла мүбаризә апарыб, онун һәр ајәсини горумаг үчүн һәр шејиндән һәтта биздән белә кечмисән. Атаҹан бирдә сәндән вәтәнпәрвәрлији өјәрәнмишәм. Сәнин милләтин вә ислам үчүн ҝеҹәләр јухуја ҝедә билмәдијини ҝөрмүшәм. Һәмишә дејирсән ки, мәним милләтим чох гејрәтли халгдыр. Ишғал олмуш торпагларымыз, әсир дүшмүш гардаш-баҹыларымыз үчүн ҝеҹә ҝүндүз үзүлдујүнүн шаһиди олмушам. Сән бизим милләтимизин шәһвәтдә гәрг олдуғуну ҝөрәндә, онларын һидајәти үчүн әлиндән ҝәләни етдијинин шаһиди олмушам.

Атаҹан, мән дә бу јолда әлимдән ҝәләни едәҹәк вә өмрүмүн сонуна гәдәр милләтимин һидајәти үчүн чалышаҹағыма сөз вәрирәм.

Атаҹан сәни полисләрин евдән апардығы ҝүнү һеч вахт јадымдан чыхмаз.

Сәни апардыгда сәнлә вәһшиҹәсинә рәфтар едәндә ,балаҹа баҹымын ағладығыны ҝөрәндәдә балаҹа Рүггәјә ханым јадыма дүшдү.

Баҹымын атамы вурмајын ,ону һара апарырсыз гышгырыглары инанмырамки өмүр боју гулагларымдан ҝедәр.

Амма бу сәһнәләр мәнә һәјатымда чох бөјүк дәрс олду.

Сәнин онлар гаршысында мүгавимәтини ҝөрәндә һагг әһлинин батил әһли гаршысында ҝүҹүнү ҝөрдүм. Сән һеч вахт батилә бојун әјмәдин вә сона гәдәр бу имтаһанда бу ҹүр әзмин олмағына шүбһә етмирәм. Афәрин бу ирадәјә вә бу фәдакарлыға. Мән сәнинлә фәхр едирәм.

Сәнә иззәтлә зиндандан азад олмағы арзулајырам вә арзу едирәмки евимизә гајыдасан.

Һәгигәтен сән евмиздән ҝедәндән елә бил евимизин чырағы зәифләјиб. Ҝәл ки, евимиз әввәлки кими ышыглансын, анамын үзүндәки сүни ҝүлүшләри әввәлки кими ҹанлансын.

Сәни Аллаһа тапшырыб ҝедирәм.Ҝедирәмки дәрс охујуб, вәтәнимә, милләтимә хидмәт едим. Аллаһ бизи бир ан белә өзбашына бурахмасын. Үмүд едирәмки, ҝәлән ил гајыданда сәни арамызда ҝөрүм инанырам ки, сәни тутмаға әмр верәнләр тезликлә сәһвләрини аналјыб сәни азад едәҹәкләр, ҹүнки јахшылыг етмәкдән башга ҝүнаһсыз бирини зиндана салыб ,ҹәзаландырмағын ҝүнаһы чох бөјүк вә әвәзи дә ағырдыр.

Сәни тутмағә әмр едәнләр дә, бу иши иҹра едәнләрдә һәтта бүтүн милләт сәнин шәрләндијини билирләр. Сән азад инсан олдуғун үчүн азадлығындан мәһрум олмусан. Сән Аллаһдан башга һеч кәсин гулу дејилсән. Сән Азадәсән, азадә...

Мәрјәм Сулејманова

абҝулсулејманов.ҹом


5461 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP