Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2013

Ајәтуллаһ Хаменеи АБШ-а хәбәрдарлыг етди

Али Дини Лидер, Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи АБШ-а хәбәрдарлыг едиб.

Ајәтуллаһ Хаменеи  нојабрын 3-дә Мәшһәд шәһәриндә мәктәбли вә тәләбәләрләә ҝөрүшү заманы Ирана һәрби мүдахиләни дәстәкләјән америкалы сијасәтчиләрдән биринин фикринә мүнасибәт билдириб: “Бу сијасәтчи Ирана нүвә бомбасынын атылмасыны истәјиб. Анҹаг дүнја вә нүвә мәсәләләри барәдә мәсулијјәт дашыдығыны тәсәввүр едән бир өлкә башга дөвләти нүвә һүҹуму илә һәдәләмәклә сәһв едир. Әҝәр америкалылар һәгигәтән дә мүзакирәләрдә ҹиддидирләрсә, бу ҹүр ағзына ҝәләни данышан инсанларын гаршысыны алмалыдырлар”.

Али Дини Лидер Иранын “алтылыг” өлкәләри илә нүвә мүзакирәләрини апаран һејәти ҹидди шәкилдә дәстәкләдијини дә дејиб: “Бунлар ингилабын өвладлары вә системин вәзифәли шәхсләридир. Онлар бөјүк сәјлә чәтин вәзифәләрини јеринә јетирирләр. Бу бахымдан һеч кимин онлары зәиф салмаға, тәһгир етмәјә вә узлашмачы олмагла ҝүнаһландырмаға һаггы јохдур. Бу ҝүн Иранла “алтылыг” өлкәләри арасындакы мүзакирәләр јалныз нүвә мәсәләси илә бағлыдыр вә башга һеч бир шеји әһатә етмир. Аллаһын иҹазәси илә бу мүзакирәләрдән зәрәр ҝөрмәјәҹәјик. Иран халгы 2003-2004-ҹү илләрдә уранын зәнҝинләшдирилмәсинин мүвәггәти тәхирә салынмасы тәҹрүбәси кими јени бир тәҹрүбә газанаҹаг, дүшүнҹәси вә аналитик баҹарығы инкишаф едәҹәк. Бунунла белә, мән оптимист дә дејиләм вә мүзакирәләрин Иранын ҝөзләдији нәтиҹәләри тәмин едәҹәјини дүшүнмүрәм. Чүнки америкалылар бир тәрәфдән ҝүләрәк мүзакирәләр апарылмасына истәкли олдугларыны, диҝәр тәрәфдән дә бүтүн вариантларын масада олдуғуну сөјләјирләр. Дүшмәнин һијләҝәр ҝүлүшләри Гәрблә нүвә мүзакирәләри апаран нүмајәндә һејәтимизи јанылмаға вә сәһвә сөвг етмәмәлидир. Ҝүлүмсәјән дүшмәнә етибар етмәмәлијик вә дүшмәнин алдадыҹы тәбәссүмү һеч кәси чашдырмамалыдыр. Әҝәр мүзакирәләрдән нәтиҹә әлдә олунарса, чох јахшыдыр. Һесаб едирәм ки, бахышларын дахилә јөнәлмәси вә дахили ҝүҹә сөјкәнилмәси проблемләрин јеҝанә доғру һәлл јолудур. Әҝәр бир халг өз имканлары вә потенсиалларына сөјкәнәрсә, дүшмәнин санксијаларындан дағылмаз. Биз бу мәгсәдә доғру ҝетмәлијик”.

Ајәтуллаһ Хаменеи билдириб ки, АБШ мәҹбури олараг мүзакирәләрдә Исраилин истәкләрини дүшүнүр: “Чүнки ҝүҹлү сионист сәрмајә саһибләри вә ширкәтләри һөкумәти вә Конгреси әлә алыблар. Она ҝөрә дә бичарәләр онларын гаршысында бојну бүкүкдүр вә динләмәјә мәҹбурдурлар. Амма биз онлары нәзәрә алмаға мәҹбур дејилик. Биз илк ҝүн дә дедик, инди дә дејирик вә ҝәләҹәкдә дә дејәҹәјик ки, биз сионист режими гејри-гануни вә һарамзадә бир режим билирик”.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи бујуруб ки, нүвә мәсәләси бир бәһанәдир: “Чүнки АБШ-ын кечмишинә бахдыгда нүвә мәсәләсинин Иран халгы илә дүшмәнчилији давам етдирмәк үчүн бәһанәдән башга бир шеј олмадығы ајдындыр. Америкалыларын Иранла дүшмәнчилијинин сәбәби Иран халгынын онларын истәкләрини рәдд етмәси вә АБШ-ын өлкәмизә гаршы һеч бир шеј едә билмәјәҹәји гәнаәтиндә олмасына ҝөрәдир. Америкалылар јалныз о заман дүшмәнчиликдән әл чәкәҹәкләр ки, Иран халгы тәҹрид олунмуш, етибарсыз, һөрмәтсиз бир халга чеврилсин”.

Али Дини Лидер вурғулајыб ки, 1979-ҹу ил нојабрын 4-дә АБШ-ын Ирандакы сәфирлијини әлә кечирән ҝәнҹләр әслиндә ҹасуслуг јувасы олан бу сәфирлијин һәгиги маһијјәтини кәшф едәрәк дүнјаја нүмајиш етдирдиләр: “Һәмин ҝүн бизим ҝәнҹләримиз АБШ сәфирлијини ҹасуслуг јувасы адландырдылар. Бу ҝүн үч ониллијин кечмәсиндән сонра АБШ-ын мүттәфигләри олан Авропа өлкәләриндәки сәфирликләри дә ҹасуслуг јувасы адландырылыр. Демәли, бизим ҝәнҹләримиз заманы 30 ил әввәл габаглајыблар. Империалистлә јола ҝәлмәјин өлкәләр вә халглар үчүн һеч бир фајдасы јохдур. АБШ-ын империалист давранышы халглар арасында бу өлкә барәдә етимадсызлыг вә нифрәт һиссинин јаранмасына сәбәб олуб. Һәмчинин тәҹрүбә ҝөстәриб ки, АБШ-а етимад ҝөстәрән һәр бир халг вә дөвләт, һәтта онун мүттәфигләри белә зәрбәјә мәруз галаҹаг. Әҝәр бу ҝүн дүнјада әдаләтли бир рәј-сорғусу һәјата кечириләрсә, дүнја халгларынын АБШ-а бахышы гәдәр һеч бир дөвләтә мөвгеји мәнфи олмајаҹаг”.

Гејд едәк ки, 1979-ҹу ил нојабрын 4-дә исә АБШ-ын Ирандакы сәфирлији һүҹум нәтиҹәсиндә тутулуб вә дипломатик корпусун әмәкдашлары ҝиров ҝөтүрүлүб. Бунунла да Иранла АБШ арасында дипломатик әлагәләр тамамилә кәсилиб. Һәмин вахтдан бәри һәр ил нојабрын 4-ү Иранда Үмумдүнја Империализмлә Мүбаризә Ҝүнү кими гејд олунур./апа/

5667 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP