Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Октјабр 2013

“15-20 ил ишләмиш мәктәб директору дәрһал ишләриндән азад олмалыдыр”

Сон ҝүнләр мәтбуатда вә сосиал шәбәкәләрдә 5 октјабр Мүәллимләр ҝүнү илә бағлы ајры-ајры тәһсил мүәссисәләриндә валидејнләрдән пул јығылмасы илә бағлы мәлуматлар јајылыр. Микајыл Ҹаббаровун сөзләринә ҝөрә, тәһсил мүәссисәләриндә негатив һалларла мүбаризә конкрет ҝүнләрлә јох, комплекс шәкилдә апарылыр.

Бу мәсәләјә Дејерлер.Орҝ-да мүнасибәт билдирән тәһсил-експерти Етибар Әлијев деди ки, мәктәб мүәллимләринә сәрбәстлик верилмәлидир ки, өз фикирләрини раһат шәкилдә сөјләсинләр: “Тәһсил назири мүсаһибәләриндә дәфәләрлә гејд етмишди ки, бу кими һалларла назирлијә мүраҹиәт олунарса, мүәллим вә мәктәб директору дәрһал вәзифәләриндән узаглашдырылаҹаг. Амма ҝөрүнүр бу мүраҹиәтләр бүтүн мәктәбләрдән ҝәлдијиндән, бунун мүмкүнсүзлүјүнү ҝөрүбләр вә көклү дәјишиклик етмәк истәјирләр.

Тәһсил Назирлији көклү дәјишкилијә 15-20 ил ишләмиш мәктәб директорларыны вәзифәләриндән азад етмәклә башламалыдыр. Бурада јени бир Америка кәшф етмәјә еһтијаҹ да јохдур. Тәһсилин кејфијјәти, орта мәктәбләрдә баш верән дәјишикликләр, ҝизлин мүәллим вә шаҝирд сорғулары әсас ола биләр ки, мәктәб директорлары ишләриндән кәнарлашдырылсын. Сонра исә мәктәб коллективи өзүнә директор сечмәлидир. Әҝәр коллектив өзүнә директор сечә билмирсә, мәктәбләрдәки коррупсија һаллары кәскин сурәтдә давам едәҹәкдир.

Валидејинләрин мәктәбдәки просесләрә виҹданлы гошулмалыдыр. Мәктәб мүәллимләринә сәрбәстлик верилмәлидир ки, өз фикирләрини раһат шәкилдә сөјләсинләр. Мисир Мәрданов мәктәбләрдә казарма үсул идарәчилији формалашдырмышды. Һеч бир мүәллим өз фикрини раһат дејә билмирди. Әкс һалда дәрһал тутдуғу вәзифәдән узаглашдырылырды. Бу просес јенә дә давам едир”.


6108 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP