Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2013

"Әзиз халгым, сарај молларынын гондарма фәтваларына ујмајын"

“Имам Һүсејнин бизим үзәримизә гојдуғу вәзифә бүтүн нөв фәсадлара гаршы (һиҹаб гадағасы, коррупсија, рүшвәтхорлуг, сечки сахтакарлығы вә с.) мүбаризә апармагдыр”


Нојабрын 1-дә  Сабунчу Рајон Мәһкәмәси тәрәфиндән 2 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилән илаһијјатчы Талеһ Бағыров һәбсханадан “Јени Мүсават”а јазы ҝөндәриб. Јазыны ихтисар етмәдән тәгдим едирик.

*****
Әзиз халгым! Залым режимләрин ҹанына вәлвәлә салан, мәзлумларын залымлара гаршы мүбаризәсинә стимул, руһијјә бәхш едән Мәһәррәм ајы ҝәлиб чатмышдыр. Һәгигәтән бу ај азадлыгсевәрләрин ајыдыр. Чүнки бу ајын 10-ҹу ҝүнү, јәни Ашура ҝүнү Имам Һүсејн вә онун фәдакар сәһабәләри Кәрбәлада өз мүбарәк ганлары илә инсанлығы әсирликдән хилас едә биләҹәк “АЗАДЛЫГ” мәктәби тәсис етдиләр. Алимләр бу шәрәфли мәктәби ҝүнәшә бәнзәтмишләр. Белә ки, неҹә ҝүнәш өз һәјат бәхш едән шүалары илә инсанлар арасында фәрг гојмадан бүтүн бәшәријјәтә фајда вермәкдәдирсә, еләҹәдә Имам Һүсејн (ә) Азадлыг Мәктәби дининдән, милләтиндән, иргиндән асылы олмајараг инсанлыға фајда вермәк ҝүҹүнә маликдир. Сөзүн һәгиги мәнасында, бу сәтирләрин мүәллифи вә әлиндәки гәләми Имам Һүсејнин дәјәрли вә иззәтли мәктәбинин фәлсәфи һәгигәтләрини һаггыны әта етмәкдә аҹиздир.

Аллаһ Тәаланын бизә  вердији дүшүнҹә пајындан истифадә едәрәк ҝүҹүмүз мүгабилиндә бу мәктәбин һәгигәтләрини, дәјәрләрини сизләрә  бәјан едәҹәјик. Тарих боју алимләр өз арашдырмаларында бу шәрәфли мәктәби әхлаги, инсани, ирфани дәјәрләр, фәдакарлыг, вәфадарлыг вә диҝәр аспектләрдән тәдгиг етмишләр. Лакин Кәрбәла һадисәләри баш вердији заманы диггәтлә тәдгиг етдикдә, Ашуранын даһа чох иҹтимаи сијаси аспектдән арашдырылмалы олдуғуну анламаг олар. Мәһз бу сәбәбдәндир ки, Ашура ҝүнүндән индијә кими залым режимләрә мүбаризә апаран лидерләр, алимләр (истәр мүсәлман, гејри мүсәлман) Имам Һүсејнин “Азадлыг” мәктәбини өзләринә өрнәк ҝөтүрмүшләр. Бу мәктәбин дининдән, иргиндән, миллијәтиндән асылы олмајан бүтүн бәшәријјәтә фајдасыны ҝөрмәк үчүн јахын кечмишдә баш вермиш ики бөјүк ингилаблара нәзәр јетирмәк кифајәтдир. Һиндистанда инҝилис мүстәмләкәчилијинә гаршы мүбаризәнин баниси вә лидери Маһатма Ганди олмушдур.

О, бүтүн дүнјада азадлыг ҹарчысы символуна чеврилмишдир. Онун өзү исә дәфәләрлә вурғуламышдыр ки, “Мән мүбаризә илһамыны Имам Һүсејнин Ашура мәктәбиндән алырам”. Онун диҝәр ситаты: “Халгымын азадлығы уғрунда мүбаризә апармаг үчүн өзүмә өлүмдән горхмајан лидер ахтарырдым. Тарихи арашдырдым, нәинки өлүмдән горхмајан, өлүмүн үстүнә ҝедән Имам Һүсејни тапдым”, “бүтүн азадлыгсевәр инсанларын гибләси Имам Һүсејндир”. Нөвбәти бөјүк лидер, даһи шәхсијјәт 1979-ҹу ил Иран Ислам Инглабынын рәһбәри, халгын һакимијјәтини бәргәрар едән мәрһум Ајәтуллаһ Үзма Сејид Мусәви Хомејни һәзрәтләри олмушдур. О һәзрәт истәр гоһумлуг бахымындан, истәр әгидә бахымындан Имам Һүсејнә јахын олмушдур. “Бизим нәјимиз варса Мәһәррәм вә Сәфәрдәндир”, демәклә Кәрбәла мәктәбини бүтүн давамчыларына өрнәк етмишдир.

Залым режимләрә гаршы вурушан вә Имам Һүсејн мәктәбинә әсасланан һәрәкатлар демократик дәјәрләри, халгын һакимијјәтини бәргәрар едирләр. Бу ҝүн мәмләкәтимиздә әгидәсиндән асылы олмајараг һамы Һүсејн мәктәбинә бағлы олмалыдыр. Јалныз бу дүшүнҹә бизә режимә гаршы мүбаризәдә гәләбә вәди верә биләр. Бу ҝүн исә нә баш верир. Һакимијјәтә бағлы олан сарај моллалары (истәр әммамәдә истәрсә галстукда) Ашуранын һәгигәтләрини тәһриф етмәјә чалышырлар. Ашура ҝүнүндә ган вермә аксијасы ортаја атмагла мүсәлманлары бунунла өз виҹдан борҹларыны јеринә јетирилмиш сајыб раһатламаға чалышырлар. Биз ганвермә аксијасынын әлејһинә дејилик, лакин белә тәдбирләр башга мөтәбәр ҝүнләрдә дә кечирилә биләр. Чүнки Имам Һүсејн бизләрин азад ҹәмијјәтдә јашамағымыз үчүн өз мүбарәк ганыны Кәрбәлада гурбан вермишдир. Имам Һүсејнин бизим үзәримизә гојдуғу вәзифә бүтүн нөв фәсадлара гаршы (һиҹаб гадағасы, коррупсија, рүшвәтхорлуг, сечки сахтакарлығы вә с.) мүбаризә апармагдыр. Әзиз халгым, сарај молларынын гондарма фәтваларына ујмајын вә Ашура ҝүнүндә һагг сәсинизи уҹалдын.

Вәссаламу алејкум вә раһматуллаһи вә баракатуһ

Һаҹы Талеһ, Күрдәханы, 12.11.2013
мусават


5380 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP