Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Феврал 2015

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази: “ИШИД Исламын гаты дүшмәнидир...”

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази: “ИШИД Исламын гаты дүшмәнидир...” Нүфузлу шиә лидерләриндән олан Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази ИШИД һагда сәрт ифадәләр ишләдиб. Заһидан шәһәриндә кечирилән Ислам дини-фәлсәфи мәктәбләрә даир 26-ҹы конфрансда чыхыш едән Ајәтуллаһ Ширази билдириб ки, “ИШИД террор тәшкилаты вәһһабиләрин төрәмәси олмагла, Исламын гаты дүшмәнләринин мәгсәдини ҝүдүр”.

“Бүтүн Ислам гајдалары әлејһинә ҝедәрәк инсанлары өлдүрән, онлары анти-ислами үсулларла едам едән, дири-дири јандыран бу ҹаһил вә гәддар груплашма һәм Ислам дүнјасында, һәм дә јердә галан дүнјада тајы-бәрабәри олмајан бир анлајышдыр” – дејиб Ајәтуллаһ Ширази.

Онун сөзләринә ҝөрә бу заман Исламын дүшмәнләри көлҝәдә галараг, груплашманы малијјә вә дөјүш сурсатлары илә тәмин едирләр ки, онлар ислам өлкәләриндә ҹинајәтләрини давам етдирсинләр, гадынларын, ушагларын, гоҹаларын вә ҝәнҹ мүсәлманларын ганыны төксүнләр.


4392 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP