Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Нојабр 2013

Асим Мәммәдовун гәтли барәсиндә иҹтимаијјәтдә јајылан шөк фикирләр “Фото”

Ону Шәһид едибләр???!!!

Билдијиниз кими мүбариз ҝәнҹ Асим Мәммәдовун ҹәназәси хәзәр дәнизин саһилиндән тапылыб. Асимин дәниздән тапылмағы вә Онун бурны сынмыш, үзү, бөјрәји вә синәсиндә хәсарәт вә зәрбә изләри олмағы Асимин шәһид едилдији еһтималын ҝүҹләндири.
Биз әзиз охујуҹуларымыза Фаҹебоок вә саир сајтларда Асимин өлүмү барәсиндә јајылан бәзи фикирләри олдугу кими сизләрә тәгдим едирик.
1- Асим чох иманлы вә шүҹаәтли иди онун Арзусу Аллаһ јолунда шәһид олмаг иди мән инаммырам ки о өзүнү өлдүрәр.
2- Сизҹә, нијә онун мејиди дәниздән тапылыб??? О интиһар етмәјиб. Ону өлдүрүбләр. чүнки, Асим ОНЛАРЛА разылыға ҝәлмәјиб. Ону мүхтәлиф јолларла сындырмаг истәдиләр, һәр јола әл атдылар, һәр шејини ҝөзүнүн гаршысына ҝәтирмәклә ону һәдәләдиләр. Амма, Асим чох јахшы билирди ки, әҝәр, онларла разылашмаса ону өлүм ҝөзләјир. Она ҝөрә дә Асим ахырынҹы сөзүнү “Фаҹебоок” шәбәкәсиндә белә бир статус да јазыб: “Гојун гылым намазымы, сонра кәсин боғазымы”. Баҹылар вә гардашлар ону өлдүрдүләр, ондан јалан изаһат вә әмәкдашлыг ҝөрмәдикләринә ҝөрә ону мәһв етдиләр. Амма, онун јолу јашајыр вә бу вәтәнин Асимләри чохдур.!!!
3- Бу сөзләр Асимин ахырыҹы сөзләриндәндир: Анд ичирәм ки, һеч нә етмәјәҹәм…“Гојун гылым намазымы, сонра кәсин боғазымы”.
Асим мәммәдовун бүтүн јаздығы јазылар сүбүт едирки о интиһар етмәјиб садәҹә өлүмә мәһкум олуб. онун интиһар етмәјинә јеҝанә дәлил сајыла билән мәктуб, гыза јаздығы мәктубдур. Амма мараглысы будур ки онун о гыза јзадыгы мәктуб һардан ҝөбәләк кими сәһнәјә чихды. Асим һачан вә нә вахт о мәктубу јазды, ким о мәктубу ҝөрүб??? мәнҹә бу гыздан вә о мәктуб мәсәләсиндәН иблис ији ҝәлир МТН-ИН ији ҝәлир. Онун анасыны горхудублар ода мәҹбур олуб десин ки Асими бү ҝүнә салан о гыз олуб. Мараглысы да будур ки, артыг о гыз фаҹебоок да јохду онун һесабы мәһв олуб арадан ҝедиб.
4- Асим мәним ән јахын достум иди о ики дәфә мәни интиһар етмәк фикриндән чәкиндирмишди О мәни динә иманан ҝәтирди. Мәнҹә дүшмәнләр онун парлаг ҝәләҹәјиндән горхурдулар она ҝөрәдә ону өлдүрдүләр.
5- кечән 3 илдә Артыг 5 ҹи фәал диндардыр ки, мүәммалы өлүмлә өлүр, бирини газ бөғур, икиси зинданда оларкән сөғ дәјиб өлүрләр вә галан ики нәфәр дә ҝүја интиһар еир өлүр.
6- Нојабрын 25-дә ҹәсәди дәниздән тапылан БДУ-нин тәләбәси вә диндар фәал Асим Мәммәдовун өлүмүјлә бағлы јени фактлар ортаја ҹыхыб
İнтиһар етдији билдирилән А. Мәммәдовун, достлары вә јахынлары онун интиһар етмәсини гәбул етмирләр.
Асимин Ҹавад адлы досту “азеринфо.аз”-а зәнҝ едәрәк Асимин өлдүрүлмәси фактыны иддиа едиб вә онун ҹәсәдиндә кәсиҹи-дешиҹи аләтлә вурулмуш хәсарәт изләри олдуғуну билдириб.
Бу арада фаҹебоок сосиал шәбәкәсиндә Асимин ҹәсәдинин шәкли јајымланыб.
Ҝөрүндүјү кими ҹәсәдин үзәриндә хәсарәт изләри ҝөрүнүр.
Асим Мәммәдовун өлүмүнүн сәбәби һәлә там ајдын олмаса да, үмид едирик ки, јахын вахтларда әсл сәбәб иҹтимаијјәтә бәлли олаҹаг.

7– интиһарми? фикирлесһмирем Асими танијан адам кими. ахи телефиона јази гојмаг ја да фасе-де јази пајласһмаг мтн уҹһун ҹетин исди? није Асим аҹар ҝотурмусду? није беденинде излер варди. озу озуну дојмусду? јох гага бунллар мтн фирилдагидир

(Гафгаз.ир/аз)

3c63243cf305-1

1471877_234731246686741_1438359318_n

 8912 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP