Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2013

АНС-ин рүшвәт маневри

Хәбәр верилдији кими, журналист Анар Нифтәлијевин һәјат јолдашы, тәнгидчи Елнарә Тофиггызынын “Меди Сина” клиникасында әмәлијјат заманы дүнјасыны дәјишмәсиндән сонра һәким мәсулијјәтсизлији мөвзусу тәкрар ҝүндәмә ҝәлиб. Јазылы вә електрон мәтбуат органлары илә јанашы, телеканаллар да мөвзуја јер ајырыблар.

АзНеwс.аз-ын мәлуматына ҝөрә, АНС телеканалында өтән һәфтә јајымланан, Елчин Әлибәјлинин мүәллиф програмы олан “Ачыг сөһбәт”дә дә мәһз Елнарә Тофиггызынын өлүмү илә бағлы мәсәләнин мүзакирә едиләҹәји ҝөзләнилирди.

Верилишин бир нечә ҝүн әрзиндә јајымланан анонсунда тамашачылара мүраҹиәтлә програмда һансы өзәл хәстәханада өлүм фактынын баш вермәси илә бағлы мәлумат вериләҹәји билдирилирди. Анҹаг ҝөзләнилмәдән програмын илк јајымланан анонсунун мәтни дәјишдирилиб. Белә ки, сонрадан сәсләнән анонсда өзәл клиникаларда гијмәтләрин баһа, хидмәтин исә бу гијмәтләрә нисбәтән ашағы сәвијјәдә олмасы әксини тапыб. Ахшам јајымланаҹаг програмын анонсундакы дәјишиклик верилишын мөвзусунун да дәјишдирилдији еһтималыны јарадыр. Белә ҝүман етмәк олар ки, әввәлки анонсун ефирә верилмәсиндән сонра “Меди Сина” клиникасынын рәһбәрлији илә мүәјјән анлашма әлдә едилиб вә верилишин ахары дәјишдирилиб. Медиа бу еһтималлардан чыхыш едәрәк өзәл клиника илә верилишин апарыҹысы арасында ҝизли малијјә сөвдәләшмәси олдуғуну иддиа етмишди.


6006 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP