Бакынын Сураханы рајонундакы Јени Ҝүнәшли јашајыш саһәсиндә јерләшән Ханым Фатимеји-Зәһра (с) мәсҹидиндә Ашура мәрасими гејд олунуб.