Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Октјабр 2013

МСК-нын андроиддәки сәһви илә бағлы мәсәлә бөјүјүб

Һүгуг-мүһафизә органлары сечкидән бир ҝүн әввәл сосиал шәбәкәләрдә јајылмыш “мобиле апплиҹатион”ларла бағлы арашдырмалара башлајыб

Мәркәзи Сечки Комиссијасы (МСК) һүгуг-мүһафизә органлары илә бирликдә сечкидән бир ҝүн әввәл сосиал шәбәкәләрдә јајылмыш “мобиле апплиҹатион”ларла бағлы арашдырмалара башлајыб.

Бу барәдә АПА-ја өзәл мәнбәләрдән мәлумат дахил олуб. МСК-дан бунунла бағлы хүсуси ачыглама илә чыхыш едәҹәк.

Гејд едәк ки, октјабрын 8-дә сосиал шәбәкәләрдә “Һаппј Баку” ММҸ-нин МСК-нын рәсми сајтында јерләшдирилмиш мәлуматларын смартфон типли гурғулар васитәсилә әлдә едилмәси мәгсәдилә һазырладығы програм јајылыб. Програмда бир даирә үзрә сечкиләрлә бағлы нәтиҹәләр әксини тапыб.

МСК бунунла бағлы ачыгламасында буну иҹрачы ширкәтин програмы сынагдан кечирмәси илә әлагәләндириб.

Ачыгламада билдирилиб ки, програмын дәгиг, кејфијјәтли вә тәјинаты үзрә истифадәсини тәмин етмәк мәгсәдилә ширкәт тәрәфиндән 8 октјабр 2013-ҹү илдә мүәјјән мүддәт әрзиндә 1 сечки даирәси үзрә (58 сајлы Һаҹыгабул-Күрдәмир сечки даирәси) аралыг тестләр кечирилиб вә програмын тестдән кечирилмәси барәдә истифадәчиләрә мәлумат вермәк унудулуб: ““Аппле” ширкәти тәрәфиндән тәсдиг едилдијиндән, програм модулунда 9 октјабра тәјин едилән президент сечкиләриндә иштирак едән реал намизәдләрин адларындан, һабелә тестин долғунлуғуну тәмин етмәк мәгсәдилә әввәлки сечкиләрә аид олан статистик мәлуматлардан вә буилки президент сечкиләри әрәфәсиндә кечирилмиш мүхтәлиф рәј сорғуларынын үмумиләшдирилмиш нәтиҹәләриндән истифадә едилиб. Бу исә истифадәчиләр тәрәфиндән һаглы олараг бирмәналы гәбул едилмәјиб вә сечкиләрин имиҹинә көлҝә салмаг нијјәтиндә олан шәхсләрә әлавә “аргумент” вериб”.

“Һаппј Баку” исә ширкәти баш верәнләрдән дәрин тәәссүф һисси кечирдијини, һәмин вахт програма јерләшдирилмиш мәлуматларын буилки сечкиләрә һеч бир аидијјәтинин олмадығыны вә јалныз системин јохланмасы үчүн истифадә олунмуш шәрти мәлуматлар олдуғуну хүсуси вурғулајыб.


5643 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP