Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Феврал 2014

Имам Меһди (ә) Профессор Дугин нәзәриндә

Танынмыш Русија сијасәтчиси, философ, сосиолог, Аврасија Һәрәкатынын рәһбәри Александр Дугинин Иранын екс-президенти Маһмуд Әһмәдинежадла ҝөрүшү барәдә тәәссүраты ҹәмијјәтдә бөјүк мараг доғурмушдур.

2013-ҹү ил ијун ајынын 2-дә Москванын «Президент Отелин»дә русијалы сијасәтчиләр, иҹтимаи хадимләр вә експертләрлә Иранын президенти Маһмуд Әһмәдинежад арасында дискрет ҝөрүш кечирилмишдир. Онун президент вәзифәләринин битмәсинә ҹәми бир ај галмышды.

Она баханда буна инанмаг чәтин иди. Бизим гаршымызда өзүнә, өз өлкәсинә, апардығы ишин һагг олмасына там әмин олан сијаси вә мәнәви лидер дурурду.
Изборск Клубунун президенти Александр Прохановун Иранын Аврасијаја бирләшмәси һаггында руһландырыҹы чыхышындан сонра мән Русија-Иран әмәкдашлығына даир бир сыра мәсәләләрә тохундум. Демәк олар ки, мәним сөзбәсөз олан чыхышым.

Иранла Русија арасындакы стратежи тәрәфдашлыг ҝенишләнир вә ҝәләҹәкдә дә бу беш истигамәтләр үзрә ҝенишләнмәлидир.

1. Ҝеосијаси истигамәт. Әҝәр биз Русија вә Иранын бизим үмуми сәрһәдләримизин преферијасында олан стратежи марагларына диггәт етсәк, Русија-Иран марагларынын практики олараг, һәр јердә үст-үстә дүшмәсини ҝөрәҹәјик. Әфганыстанда, Мәркәзи Асијада, Хәзәр реҝионунда, Шимали Гафгаздакы приоритетләримиздә Нато өлкәләринин тәсир даирәсинин артмасына имкан вермәмәк, гүдрәтли Чинә асимметрик олараг мүмкүн експансијанын (ҝенишләнмәнин) гаршысыны алмаг, Сәудијјә Әрәбистаны, Гәтәр вә Пакистанын мүәјјән даирәләринә јөнүмлү олан сүннилијин радикал формаларындан олан сәләфилијә, вәһһабилијә гаршы олмағымыздыр. Русија вә Иран Ермәнистаны дәстәкләјир, амма Русија вә Иран Азәрбајҹанла мүнасибәтләрин јахынлашмасында мараглыдыр. Русија вә Иран Ҝүрҹүстанда олан Америка марионеткасы Саакашвилинин зәифләмәсиндә, даһа расионал вә ҝүҹлү сијасәтчинин ҝәлмәсиндә мараглыдыр. Русија вә Иран үчүн Түркијә ориентасијасынын Аврасија ҝеосијаси ачарында дәјишмәси әлверишлидир. Әҝәр Јахын Шәргдә Русија долајы јолла чыхыш едирсә, Иранын бу мәсәләдә бирбаша һәјати мараглары вар. Бу ҝүн бизим Сурија мәсәләсиндә һәмрәјик, Түркијәјә, Сәудијјә Әрәбистана, Гәтәрә вә Исраилә гаршы ортаг тәнгиди мүнасибәтләримиз вардыр. Иранла тәрәфдаш олараг, Русија өзүнүн чохданкы арзусуну- илыг дәнизләрә чыхмаг ҝеосијаси арзусуну һәјата кечирә биләр. Һадисәләрин индики ахары мәһз бу дурумдадыр.

2. Бејнәлхалг мүнасибәтләр саһәсиндә. Русија вә Иран тәкгүтблү јох, чохгүтблү дүнјанын тәрәфдарыдыр. Путин вә Әһмәднежад тәкгүтблүлүјү тәнгид едәрәк, Гәрбин бүтүн инсанлығын јеринә гәрар вермәк һүгугун инкар едирләр. Һәр ики өлкә ҝәләҹәји ҹохгүтблү дүнја чәрчивәсиндә ҝөрүрләр. Демәли, һәр ики өлкә Америка һеҝемонлуғуна гаршы олараг чохгүтблү дүнјанын јаранмасында мараглыдырлар. Бизим һазырладығымыз «Чохгүтблү дүнја нәзәријјәси» Русија вә Иран үчүн бәрабәр шәкилдә ваҹибдир.

3. Идеоложи истигамәт. Иранын сијаси гурулушу Гәрб үчүн классик олан һеч бир идеолоҝијаја ујғун ҝәлмир. Бу нә милләтчилик, нә либерализм, нә дә ки коммунизмдир. Буна ҝөрә дә, мүасир Иранын сијаси фәлсәфәси бу үч идеолоҝијадан кәнарда олараг, дөрдүнҹү идеолоҝија сәрһәдләриндәдир. Бу бахымдан тәзәликҹә мәним «Дөрдүнҹү сијаси нәзәријјә» адлы китабым фарс дилинә тәрҹүмә едиләрәк, Теһранда чап едилиб. Мүасир Русија да елә һәмин охшар вәзијјәтдәдир. Белә ки, коммунизм етибарсыз сајылыб, либериализмин рәдд едилиб, милијјәтчилијин исә Русијада етник ҹәмијјәтин дағылмасына ҝәтириб чыхараҹағы бәллидир. Русијанын сијаси ҝәләҹәји «Дөрдүнҹү сијаси нәзәријјә»дәдир. Бу бизи јахынлашдырыр вә сых гаршылыглы фәалијјәтә сөвг едир.

4. Игтисади саһәдә. Иран вә Русија Американын игтисади һеҝемонлуғунун, доллар империализминин вә дүнја малијјә диктаторлуғунун сарсылмасында мараглыдыр. Енержи саһәсиндә мүштәрәк сәјләримиз бизим өлкәләри глобал еһемијјәтли енержи һолдингинә чевирәҹәк. Бундан әлавә, Иран вә Русија долларын тәсир зонасындан чыхмагда вә Аврасија валјутасынын јаранмасында мараглыдыр. Русија Ирана боғуҹу игтисади блокаданы гырмагда көмәк етмәлидир. Игтисади мәсәләләрдә дә бизим марагларымыз јүз фаиз үст-үстә дүшүр.

5. Мәнәви ҹәһәтдән. Мәним шиәләрин мүгәддәс шәһәри Гумда Ајәтуллаһ Һәмадани илә ҝөрүшүм заманы онун истифадә етдији «фарһанҝе интизар», јәни «интизар мәдәнијјәти» термини диггәтими ҹәлб етди. Диндар Иранын руһани мәнасы зүлмә, капитализмә, дүнјада олан әдаләтсизлијә сон гојаҹаг дүнја хиласкары Меһдинин зүһуруну ҝөзләмәкдән ибарәтдир. Ајәтуллаһ Һәмәдани билдирирди ки, шиәләри вә православлары мәһз бу бирләшдирир. Православлар да Икинҹи Ҝәлиши ҝөзләјирләр. Пејғәмбәрин һәдисләринә әсасән Дәҹҹала- антихриста (атлантизм, АБШ, глобаллашдырма) гаршы сонунҹу дөјүшдә шиәләр вә православлар ејни ҹәбһәдә олаҹаглар. Бүтүн бунлар Дәмәшгдә јерләшән Әмәвиләрин мәсҹидиндә јекунлашаҹаг, Есхатоложи (сонуҹу) ајин орда јеринә јетириләҹәк. Бизим халгларын вә ҹәмијјәтләрин «Интизар мәдәнијјәти»ни мадди раһатчылыгда дејил, мәһз меһрибанчылығын вә әдаләтин гәләбәсини өзүндә ҹәмләјән бөјүк мәгсәдин реаллашдырылмасында ҝөрмәси бизләри биләшдирир. Буҝүнкү писликләрлә мүбаризә апарырыг ки, ҝәләҹәји даһа јахшы гураг.

Президент Әһмәиднежадын бүтүн данышыланлара диггәтлә гулаг асмасы вә мүсбәт гаршыламасы һисс олунурду. Лакин о, өз чыхышында бунлары вурғулады. Чыхышын өзүнү јох, мәнасыны сизә тәгдим едирәм.

1. Илк дөрд мәрһәлә практикадыр вә бүтүн просесләр тамлыгла лазым олан шәкилдә инкишаф едир. Һамысы доғрудур, бу шәкилдә дә ирәлиләјәҹәк. Биз буна тарих вә ҹоғрафија илә мәһкум едилмишик. Марагларымызын үст-үстә дүшмәси објективдир.

2. Бәли, ән ваҹиби «Интизар мәдәнијјәти»дир. Бу истигмәтдә ишләмәк лазымдыр, чүнки кифајәт гәдәр иш ҝөрүлмәјиб. Бу ҝүн Русија илә Иран арасында мәһз мәнәви јахынлашма мүһүм әһәмијјәт кәсб едир. «Интизар мәдәнијјәти» бүтүн һәгигәт тәрәфдарларыны америка-сионист пислијинә, либерал-капитализмин бәласына гаршы планетар ҹәбһәдә бирләшдирән бир формул (дүстур) олмалыдыр.

3. Сонра ҝөзләнилмәјән һал. Әһмәднежад данышды ки, БМТ-дәки «Интизар ҝөзләнтиси» һагда олан чыхышындан сонра Латын Америкасы өлкәләриндән биринин президенти она јахынлашараг бунлары дејиб: «Бу мәдәнијјәт тәкҹә сизин монотеист динләрә мәхсус дејил. Биз инкләр дә ону ҝөзләјирик вә инанырыг ки гајыдаҹаг». Һәтта Әһмәднежадын ҝөрүшдүјү буддист лидерләри дә билдирибләр ки, буддист дүнјасында да «интизар мәдәнијјәти» мүһүм рол ојнајыр. Хиласкары һамы ҝөзләјир.

4. Беләликлә, ҝәләҹәкдә дүнјаны низама салмаг үчүн «Интизар мәдәнијјәти» адлы универсал модел вар. Пислик дүнјасынын, импреализмин, Америка һеҝемонлуғунун вә дүнја малијјә олигархлығынын гурдуғу дүнјанын јериндә даһа ҝөзәл бир дүнја гурмаг олаҹагдыр.

5. Тапшырыг: «Интизар мәдәнијјәти» әсасында алтернатив «дүнја һакимијјәти» јарадараг, Америка һеҝемонлуғунун вә дүнја малијјәсинин әлиндә олан һакимијјәти алмаг лазымдыр.

6. Диҝәр чыхыш едәнин шәрһләринә ҹаваб верән Әһмәдинежад «Һәгиги Инсан» дедикдә, нә баша дүшүлмәли олдуғуну изаһ етди. О, «Һәгиги Инсан» дедикдә, «Гејбдә олан Имам»ы нәзәрдә тутурду. «Интизар мәдәнијјәти»нин мәркәзиндә мәһз о дајанмышдыр. Инсанларын өз шәхси фикирләринә әсасланмалары хаос вә гарышыглыға сәбәб олур. Биз ҝәлишини ҝөзләдијимизин ирадәсинә табе олмалыјыг. Һакимијјәт Она вә јалныз Она мәхсус олаҹаг.

Бөјүк өлкәнин президентинин, мөһтәшәм вә гәдим бир мәдәнијјәтин нүмајәндәсинин башҝиҹәлләндириҹи сәмимијјәтиндән сонра ајдын олду ки, президент вәзифәсиндән ҝедәрәк, бу инсан нә сијасәтдән, нә дә ки тарихдән ҝетмир. Иранда тәкҹә вәзифә инсаны ваҹиб етмир, инсан өзү ваҹибдир. Әҝәр инсан «Һәгиги Инсан»ла бир далғаја көкләнибсә, онда Онун разылығы илә јашајыр вә Онун дахили санксијалары илә һәрәкәт едир.

Әһмәдинежад өз ирадәси вә гәләбә әзми илә шәфәг сачырды. Тамамилә ајдын иди ки, онун мәгсәди нә һакимијјәт, нә дә ки өз раһатлығыдыр. Әһмәдинежадын мәгсәди Һәгигәтин Әзаблы Гәләбәсидир.
Доғрудан да, ән әсас олан - будур!


4645 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP