Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2018

Иран вә Авропа Јәмән бөһраныны мүзакирә едиб

Иран вә Авропа өлкәләри ҹүмә ахшамы ҝүнү Италијада Јәмән бөһраныны мүзакирә едибләр.
Мүзакирәләр Иранын хариҹи ишләр назиринин баш мүшавири Һүсејн Ҹабири Әнсари, Авропа Бирлијинин хариҹи сијасәт үзрә сәдр мүавини Һелҝа Шмит, Италија, Алманија, Франса вә Инҝилтәрә өлкәләринин сијасәт вә тәһлүкәсизлик назирликләринин рәһбәрләри арасында баш тутуб. Јәмәндә баш верән сон һадисәләрин мүзакирә олундуғу ҝөрүш Иралијанын ХИН-нин бинасында бағлы гапылар арасында кечирилиб.
Һүсејн Ҹабири Әнсари иҹласдан сонра мүзакирәнин Јәмән боһранынын аспектләринин арашдырылмасы вә бөһрандан чыхыш јолунун тапылмасы истигамәтиндә олдуғуну билдирәрәк дејиб: “Јәмән бөһраны, хүсусилә дә бу өлкәдә баш верән һуманитар бөһран чох дәһшәтли бир вәзијјәт алыб. Биз бир халгын ҝениш инсани фаҹиә вә сакит өлүм јашадығынын шаһидијик.”
Əнсари Јәмән бөһранында Иранын мөвгеини ачыглајараг дејиб: “Иран Ислам Республикасынын реҝионал сијасәтдә мәгсәдләриндән бири дә Јәмәндә бөһрана сон гојмаға тәлаш етмәкдир.”
Јәмән бөһраны истигамәтиндә Авропа өлкәләри илә данышыгларын јахшы кечдијини вурғулајан Иран нүмајәндәси дејиб: “Јәмәндә индики вәзијјәтдән чыхыш үчүн лазым олан аддымларын атылмасы вә просесләрин ҝедиши барәдә гаршылыглы ҝүвән әсасында јахшы мүзакирәләр олду. Үмидварыг ки, бу анлашманын изләнилмәси вә иҹрасы илә Јәмән бөһранын һәллиндә даһа тәсирли вә әмәли аддымлар атылаҹаг.”
Һүсејн Ҹабири Әнсаринин сөзләринә ҝөрә мүзакирәләрин икинҹи мәрһәләси ијунун 2-дә баш тутаҹаг.


2852 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP