Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Мај 2018

Јәмәндә 22 милјон инсанын тәҹили гида вә тибби јардыма еһтијаҹы вар

БМТ-нин Һуманитар Ишләр үзрә Әлагәләндириҹи Офиси өз ачыгламасында билдириб ки, Јәмәндә 22 милјон инсанын ҝүндәлик һуманитар јардыма еһтијаҹы вардыр.
Офисин мәрузәсинә ҝөрә, Әрәбистан тәҹавүзкар коалисијасынын Јәмәнә һүҹум етмәсиндән индијәдәк бу өлкә әһалисинин 14 мин нәфәри һәлак олуб. Әлбәттә, диҝәр нәтиҹәләрә әсасән, һәлак оланларын сајы даһа чохдур.
БМТ-нин Гызыл Ајпара вә Гырмызы Хач комитәсинин сөзчүсү дејиб: “Мүһарибә бүтүн инфраструктурлары сырадан чыхарыб вә бу мәсәлә Јәмәнин бүтүн әһалисинә тәсир ҝөстәриб. Бу ишдә һеч бир никбин мөвзу јохдур.”
Əрәбистан коалисијасы Јәмәнин бүтүн кечид вә лиманларыны бағлајыб, бу өлкәјә гида, дәрман вә диҝәр тәҹһизатларын дахил олмасына имкан вермир. Һалбуки, Әрәбистанын Јәмәнә һәрби тәҹавүзүндән сонра бу өлкәнин инфраструктурлары дағыдылды вә лазым олан мәһсулларынын 90 фаизи хариҹдән идхал олмалыдыр.
УНИҸЕФ-ин арашдырмаларына ҝөрә, Јәмәндә 11 милјон ушағын, гида, тибб вә тәһсилә еһтијаҹы вардыр, зәиф гидаланма ҝенишләниб, 16 милјон нәфәр ичмәли судан вә тибби јардымдан мәһрум олуб.


2615 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP