Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијун 2018

Бағдад аеропортунун сүгуту сенариси Јәмәндә тәкрар олмајаҹаг

“Әл-Аләм” телевизија каналына ачыглама верән Јәмән силаһлы гүввәләринин мәтбуат катибинин мүавини Әзиз Рашид дејиб: “Јәмәнә тәҹавүз едәнләр гәрб саһилинә һүҹуму башлајан ҝүндән Әл-Һудәјдә лиманыны вә аеропортуну әлә кечирдикләрини иддиа едирләр. Амма бу иддиалар јалныз психоложи мүһарибәдир.”
Ҝенерал Рашид вурғулајыб: “Тәҹавүзкарларын јаланларынын чохлуғуна диггәт етмәклә психоложи мүһарибә һијләси Јәмән халгыны алдада билмәз. Дүшмәнин психоложи мүһарибәјә әл атмасы сүбут едир ки, Әрәбистан, Америка, Франса, БӘӘ вә онларын муздурлары бәрк зијанлара дүшүбләр.”

Ҝенерал Рашиди ҹәбһәдә ҝедән әмәлијјатлар барәдә дејиб: “Јәмәнли гүввәләр дүшмәнин көмәк вә тәдарүк хәттини кәсиб. Белә ки, дүшмән јенә әлимиздән гуртулмаг истәсә, икинҹи вә үчүнҹү кәсилмәләрлә үзләшәҹәк. Мүһарибә онларын мәһв олмасына гәдәр давам едәҹәк.”

Орду ҝенералы дүшмәнин тактикасындан аҝаһ олдугларыны диггәтә чатдырараг дејиб: “Тәҹавүзкарлар Бағдад аеропортуну әлә кечирмәклә, Сәддам режимини девирмәји тәҹрүбә едибләр. Она ҝөрә дә елә ҝүман едирләр ки, Әл-Һудәјдә аеропортуну әлә кечирсәләр, һөкумәти девирә биләрләр. Јәмәндә вәзијјәт тамамилә фәрглидир. Чүнки јәмәнли мүбаризләр Гурана инаныр, Аллаһ јолунда данланмагдан горхмурлар вә дүшмәнин психоложи мүһарибә јаратмагда мәкриндән хәбәрдар олдуглары үчүн Бағдад аеропортунун сүгуту һадисәси онлары алдада билмәз.”
Мәтбуат катибинин мүавини дүшмәнин Әл-Һудәјдә аеропортуну әлә кечирмәси барәдә хәбәрини јалан адландырыб вә вурғулајыб ки, һәрби бахымдан аеропорту бомбаламагла (Әрәбистан коалисијасы) она нәзарәт етдијини иддиа едә билмәз.


2700 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP