Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Феврал 2014

Хәдиҹә Исмајылованын “вербовка" едилмиш фәаллар сијаһысы

Бу сијаһыда кимләр јохдур... Иса Гәмбәр, Елчибәјин аиләси, Елдар Намазов, Һәсән Кәримов, Мирмаһмуд Фәттајев...

О һесабатдан белә мәлум олур ки, журналист Х.Исмајылова АБШ һөкумәтинә өтүрдүјү сәнәддә Вашингтонун әмәкдашлығы дәрһал кәсмәли олдуғу Азәрбајҹан иҹтимаи-сијаси хадимләринин сијаһысыны вериб. Онун фикринҹә, бу шәхсләрин Әлијев һакимијјәти илә әмәкдашлығы артыг ифша олунуб. Х.Исмајылова һесабатда ону да вурғулајыр ки, бу мәлуматлар онун тәрәфиндән бир гәдәр әввәл АБШ сәфирлијинә дә өтүрүлүб. 

Бәс һакимијјәтә кимләр ишләјир? 

Хәдиҹә Исмајылованын һесабатында һакимијјәтлә әмәкдашлыг едән ашағыдакы мүхалифәтчиләрин вә вәтәндаш ҹәмијјәти сектору тәмсилчиләринин адлары ҝөстәрилир.

“Јени Мүсават” гәзетинин баш редактору Рауф Арифоғлу - Дахили Ишләр Назирлијиндән малијјәләшир. Р.Арифоғлунун сијаси идарәчилији билаваситә Президент Администрасијасынын иҹтимаи-сијаси шөбәсинин рәһбәри Әли Һәсәнов тәрәфиндән һәјата кечирилир. Р.Арифоғлу ДИН-ә 2006-ҹы илин августундан ишләјир.

Мүсават башганы Иса Гәмбәр - Илһам Әлијев һакимијјәти тәрәфиндән “Јени Мүсават” гәзетинин баш редактору Рауф Арифоғлунун көмәји илә “вербовка” олунуб. Иса Гәмбәрин фәалијјәтинин координасијасы Президент Администрасијасы тәрәфиндән Рауф Арифоғлу васитәсилә һәјата кечирилир. Иса Гәмбәрин малијјәләшдирилмәси Р.Арифоғлунун һәр ај ДИН-дән алдығы вәсаит һесабына һәјата кечирилмәкдәдир. Иса Гәмбәрин оғуллары Тургут вә Илкин Гәмбәр дә һәмчинин Рауф Арифоғлу тәрәфиндән малијјәләшдирилир.

Мүсават Партијасы илә һакимијјәт арасында 2015-ҹи ил парламент сечкиләриндә партијанын бир нечә фәалына депутат мандаты верилмәсинә даир разылашма әлдә олунуб. Әлдә едилмиш разылашмаја әсасән нөвбәти чағырыш парламентдә депутат мандатыны Иса Гәмбәр өзү, һабелә онун партијасынын бир нечә тәмсилчиси дә әлдә едәҹәк. Сепарат разылашманын шәртләринә риајәт едән Иса Гәмбәр үзәринә ҝөтүрдүјү өһдәликләри јеринә јетирәрәк Милли Шураны парчалады, һакимијјәтлә әмәкдашлыг етмәјә башлады вә конструктив мүхалифәт мөвгеји тутду.

Сијатәчи Ариф Һаҹылы, Мүсават Партијасы Мәркәзи Иҹра Апаратынын рәһбәри - Әдлијјә Назирлији Пенитенсиар Хидмәтинин 16 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә ҹәза чәкәркән әлә алыныб.

Журналист Ејнулла Фәтуллајев - 2002-ҹи илдән Милли Тәһлүкәсизлик Назирлији илә әмәкдашлыг едир. Е.Фәтуллајевин һәрәкәтләри белә тәсәввүр јарадыр ки, онун 2007-ҹи илдәки һәбси, сонракы мәһбуслуғу вә сәс-күјлү шәкилдә азад едилмәси Азәрбајҹан хүсуси хидмәт органларынын планларынын бир һиссәси иди. Х.Исмајылова журналисти һәддән артыг тәһлүкәли вә мәкрли адам кими характеризә едир.

Сијасәтчи Һәсән Кәримов, АХҸП сәдринин мүавини - МТН-ин Антитеррор Мәркәзи илә бирбаша әлагәдәдир. Идарә олунур.

Сијасәтчи Елдар Намазов - 80-ҹи илләрин сонларында ССРИ КГБ-си тәрәфиндән “вербовка” олунуб. Информасија Азәрбајҹан КГБ-нин кечмиш сәдри Вагиф Һүсејнов тәрәфиндән дә тәсдигләнир. 80-ҹи илләрин сонларында Е.Намазов Азәрбајҹан КГБ-си илә аналитик вә хүсуси аҝент гисминдә әмәкдашлыг едиб. ССРИ-нин дағылмасындан сонра хүсуси аҝент Русија хүсуси хидмәт органларынын нәзарәтинә кечиб. Һазырда Русија Федерал Тәһлүкәсизлик Хидмәти илә әмәкдашлыг едир вә малијјәләшдирилир.

Иҹтимаи фәал Еркин Гәдирли - Президент Администрасијасынын һүгуг-мүһафизә органлары илә иш шөбәсинин рәһбәри Фуад Әләсҝәровла әмәкдашлыг едир. Онунла тез-тез ҝөрүшүр вә билаваситә Ф.Әләсҝәровун өзүндән тәлиматлар алыр. Мәһз Әләсҝәров Е.Гәдирлини һәбсләрдән вә репрессијалардан горујур.

Журналист Бабәк Бәкир - “Азадлыг” радиостансијасынын Азәрбајҹан хидмәтинин рәһбәри. Хүсуси хидмәт органлары илә әмәкдашлыг едир. Х.Исмајылованын аҝентура һесабатында ҝөстәрилир ки, мәһз Бабәк Бәкирин һакимијјәтә јахынлығы она радиостансија рәһбәрлијинин Азәрбајҹан һакимијјәтинин тәзјигләри илә Х.Исмајылованы вәзифәсиндән узаглашдырандан сонра хидмәтин рәһбәри вәзифәсини тутмаға имкан верди.

Журналист Меһман Әлијев - Бабәк Мурадов адлы саһибкарын васитәси илә МТН-лә әмәкдашлыг едир. Бабәк Мурадов МТН рәһбәрлијинә јахын шәхсдир. М.Әлијев маскаланмыш радикал мүхалифәтчи ролунда Б.Мурадова информасијалары сыздырыр.

Әбүлфәз Елчибәјин аиләси - тамамилә Президент Администрасијасы тәрәфиндән нәзарәт олунур вә малијјәләшдирилир. Екс-президентин аиләси илә администрасија арасында васитәчилији Елчибәјин гардашы Алмурад Әлијев һәјата кечирир. Администрасија илә һәмчинин Иса Гәмбәрин мүавини, кечмиш депутат Арзу Сәмәдбәјли дә әмәкдашлыг едир.

Сијасәтчи Мирмаһмуд Фәттајев - Шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә васитәсилә һакимијјәтлә әмәкдашлыг гуруб. Онун нәзарәти вә тәсири алтындадыр.

РеАл һәрәкаты Идарә Һејәтинин үзвләри Натиг Ҹәфәрли, Зөһраб Исмајыл, Халид Бағыров вә һәрәкатын диҝәр үзвләри дә Президент Администрасијасынын сијаси анализ шөбәсинин рәһбәри Елнур Аслановла фәал әмәкдашлыг едирләр. Мәһз Е.Асланов РеАл һәтәкатынын јарадылмасынын идеја мүәллифи вә тәшәббүскарыдыр.

Сијасәтчи Сәрдар Ҹәлалоғлу - Президент Администрасијасы иҹтимаи-сијаси шөбәсинин рәһбәринин мүавини Таһир Сүлејманов тәрәфиндән координасија олунур вә идарә едилир.

Һүгуг мүдафиәчиләри Чинҝиз Гәнизадә, Новелла Ҹәфәроғлу, Сәадәт Бәнәнјарлы, Сәидә Гоҹаманлы, Арзу Абдуллајева, Елдар Зејналов - Лејла Јунус истисна олмагла бунларын һамысынын фәалијјәтини Әдлијјә Назирлији вә Милли Мәҹлисин Бејнәлхалг Мәсәләләр Комитәсинин сәдри Сәмәд Сејидов координасија едир.

Сијаһыда ҝөстәрилир ки, һүгуг мүдафиәчиси Елчин Беһбудов дахили ишләр назири Рамил Усубов вә МТН рәһбәри Елдар Маһмудовла әмәкдашлыг едир...

Хәдиҹә Исмајылованын Задрозни вә Важдичә тәгдим етдији сијаһыда вәтәндаш ҹәмијјәти секторунун, ГҺТ вә КИВ-ләрин һакимијјәтлә әмәкдашлыг етдији иддиа олунан 100-ә јахын нүмајәндәсинин адлары ҝөстәрилир./виртуалаз/4698 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP